تگ مورد نظر : استخدام در گوگل

  • من به این صورت وارد گوگل شدم

    من در دل خود می‌دانستم که باید تلاش کنم؛ زیرا وارد شدن به گوگل غیر ممکن نبود. تا زمانی که تلاش نکرده بودم، هیچ وقت نمی‌توانستم نتیجه آن را بدانم.

    عرفان کاکایی