روز جهانی برنامه‌نویسی

https://roocket.ir/articles/happy-programmers-day-with-a-gift

اولین بار ایده تعیین چنین روزیValentin Balt و Michael Cherviakov در روسیه مطرح شد. آن‌ها ایده خود را به وزارت کشور ارائه داده و به عنوان یک روز نمادین (نه یک روز با تعطیلی رسمی) خواستار معرفی ۲۵۶مین روز سال به عنوان روز جهانی برنامه‌نویس شدند.