باید از کدام ابزار طراحی UI در سال ۲۰۲۰ استفاده کنم؟

https://roocket.ir/articles/which-ui-design-tool-should-i-use-in-2020

امروزه بازارها پر از ابزارهای طراحی UI هستند. بعد از عرضه برنامه Sketch، بسیاری از شرکت‌ها سعی کرده‌اند بخشی از بازار ابزارهای طراحی را در اختیار بگیرند.