۱۰ روش برای این که بدانید آیا شما یک تعصب سالم دارید، یا یک تعصب مخرب

https://roocket.ir/articles/10-questions-to-know-if-youve-really-found-your-passion-and-purpose

امروزه «تعصب» تحت فشار زیادی قرار دارد. به نظر می‌رسد که مطالب زیاد درباره این که داشتن تعصب بد است، نوشته می‌شود. مشکل اکثر مردم این است که باور دارند تعصب، یک هدف متحرک است، در حالیکه در واقعیت تعصب یک اثر است

۱۰ روش برای این که بدانید آیا شما یک تعصب سالم دارید، یا یک تعصب مخرب - بخش دوم

https://roocket.ir/articles/10-questions-to-know-if-youve-really-found-your-passion-and-purpose-part-2

در بخش قبلی این مقاله، درباره «تعصب» صحبت کردیم. امروزه «تعصب» تحت فشار زیادی قرار دارد. به نظر می‌رسد که مطالب زیاد درباره این که داشتن تعصب بد است، نوشته می‌شود.