راهنمای گام به گام مراحل توسعه برنامه تلفن همراه

https://roocket.ir/articles/mobile-app-development-process

فرایند توسعه برنامه تلفن همراه به طور معمول شامل ایده پردازی، استراتژی، توسعه، طراحی و سایر مراحل پس از راه اندازی است. در این مقاله می‌خواهیم هر مرحله را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم.