آدرس عکس

8 ماه پیش
توسط 1masoud آپدیت شد
1masoud ( 14880 تجربه )
8 ماه پیش
تخصص : php,laravel

@ali.bayat @Alimotreb
در دیتابیس آدرس عکس من رو اینجوری نمایش میده چطوری میتونم این مسیر رو به مسیر خوانا تر تبدیل کنم

"head_image": "/tmp/phpPoRkH6",
Aliakbar Mohajeruni ( 6820 تجربه )
8 ماه پیش
تخصص : backend php developer

بخاطر اینک شما ادرس موقت ذخیره شدن فایل (temp) رو گرفتی و ذخیره کردی
باید فایلو از اونجا move کنی و به ادرس public تون ارسال کنی و اون ادرسو ذخیره کنی

$uploads_dir = '/uploads';
$tmp_name = $_FILES["pictures"]["tmp_name"];

$name = basename($_FILES["pictures"]["name"]);
move_uploaded_file($tmp_name, "$uploads_dir/$name");
1masoud ( 14880 تجربه )
8 ماه پیش
تخصص : php,laravel

@ali.bayat @khanzadimahdi

در سمت apiچطور میشه این کارو کرد
من میخوام فایل رو فقط از روی سرور بخونم

1masoud ( 14880 تجربه )
8 ماه پیش
تخصص : php,laravel

@mohajerun
@khanzadimahdi
این فایل منه اما هر کاری میکنم عکس رو در دیتابیس وقتی ادیت میکنم اینجوری ذخیره میکنه/tmp/phpPoRkH6

public function heading_image_edit(Request $request,$id,Filesystem $filesystem)
  {
    $valiDate = $this->validate($request, [
      'admin_id' => '',
      'form_id' => 'min:0|max:7',
      'head_image' => 'mimes:jpeg,jpg,bmp,png|max:300',//330کیلو بایت هست
      'heading_id' => 'required|exists:heading,id'
    ]);
    $input = array_filter($request->all(), 'strlen');
    $file=$request->file('head_image');
    $year=Carbon::now()->year;
    $month=Carbon::now()->month;
    $day=Carbon::now()->day;
    $t=getcwd();
    $tt=$t."/images1";
    //return $tt;
    $imagepath="/{$tt}/{$year}-{$month}-{$day}";
//return $imagepath;
    preg_match_all("/33830.ir.*/i",$imagepath,$mat);
    $t2=implode( $mat[0]);
    //echo $t2."<br>";
    $filename=$file->getClientOriginalName();//نام فایل رو با این دستور میگیریم
    //return public_path("{$imagepath}/{$filename}");
    //if($filesystem->exists(public_path("{$imagepath}/{$filename}")))
    //{
      $filename=Carbon::now()->timestamp . "-{$filename}";
    //}
    $file->move($imagepath , $filename);
$o="{$imagepath}/{$filename}";
$str2=str_replace("//home/comsdemo/domains/","",$o);
$str3=str_replace("/public_html","",$str2);
    $user = HeadingimageModel::find($id);
    if ($user->admin_id == auth()->user()->id) {
      $user->form_id = $valiDate['form_id'];
      $user->head_image = $valiDate['head_image'];
      $user->heading_id = $valiDate['heading_id'];
      if ($user->update($input)) {
        return response([
          'data' => [
            'message' => ' heading is update',
            'info' =>url("{$imagepath}/{$filename}")
          ],
          'status' => 'success',\
        ]);
      }else{
        return "Id not found";
      }
    }
  }
برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید