آشنایی با سلکتورها در CSS - بخش پنجم

2 ماه پیش
توسط محسن آستانه مطرح شد
محسن آستانه ( 12620 تجربه )
2 ماه پیش
تخصص : عاشق طراحی وب و برنامه نویسی

کلاس های کاذب یا شبه کلاس ها در سی اس اس

3- CSS Pseudo Classes

CSS :last-child Selector

مشخص کردن رنگ پس زمینه برای عنصر پی که آخرین فرزند والد خود می باشد:

CSS :last-child Selector

CSS :last-of-type Selector

مشخص نمودن رنگ پس زمینه برای آخرین عنصر پی در میان هم سطح ها و سیبلینگ های خود:

CSS :last-of-type Selector

CSS :not Selector

تنظیم رنگ پس زمینه برای تمام عناصر بجز تگ های پی در صفحه:

CSS :not Selector

در این مثال توجه داشته باشید که حتما باید تگ های پی را انتخاب نمایید و رنگ آنها را به سیاه (یا هر رنگ دلخواه دیگر) تغییر دهید آنگاه بوسیله سلکتور not: عناصر دیگر را از عناصر پی جدا نمایید.

CSS :nth-child() Selector

مشخص کردن رنگ پس زمینه برای هر عنصر پی که دومین فرزند والد خود باشد:

CSS :nth-child() Selector

CSS :nth-last-child() Selector

مشخص کردن رنگ پس زمینه هر عنصر پی که از آخر فرزند دوم والد خود باشد:

CSS :nth-last-child() Selector

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید