آفلاین
user-avatar

ارور در npm watch

11 ماه پیش
توسط حسام موسوی آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
kabiri ( 2854 تجربه )
11 ماه پیش

npmبعد از نصب با زدن دستور این ارورها را دارم:

npm run watch
ERROR in ./resources/sass/app.scss
Module build failed (from ./node_modules/css-loader/index.js):
ModuleBuildError: Module build failed (from ./node_modules/sass-loader/dist/cjs.js):
SassError: Can't find stylesheet to import.
╷
۹ │ @import "node_modules/bootstrap-sass/assets/stylesheets/bootstrap";
│ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
╵
C:\xampp\htdocs\CarpetShop\resources\sass\app.scss ۹:۹ root stylesheet
at C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\webpack\lib\NormalModule.js:۳۱۶:۲۰
at C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\loader-runner\lib\LoaderRunner.js:۳۶۷:۱۱
at C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\loader-runner\lib\LoaderRunner.js:۲۳۳:۱۸
at context.callback (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\loader-runner\lib\LoaderRunner.js:۱۱۱:۱۳)
at C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass-loader\dist\index.js:۷۳:۷
at Function.call$۲ (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۸۷۲۰۳:۱۶)
at _render_closure۱.call$۲ (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۷۶۹۹۴:۱۲)
at _RootZone.runBinary$۳$۳ (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۲۵۵۲۱:۱۸)
at _RootZone.runBinary$۳ (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۲۵۵۲۵:۱۹)
at _FutureListener.handleError$۱ (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۲۳۹۷۵:۱۹)
at _FuturepropagateToListeners_handleError.call$۰ (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۲۴۲۷۱:۴۰)
at Object._Future__propagateToListeners (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۳۵۰۰:۸۸)
at _Future._completeError$۲ (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۲۴۰۹۹:۹)
at _AsyncAwaitCompleter.completeError$۲ (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۲۳۴۹۱:۱۲)
at Object._asyncRethrow (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۳۲۵۶:۱۷)
at C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۱۳۳۲۶:۲۰
at _wrapJsFunctionForAsync_closure.$protected (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۳۲۷۹:۱۵)
at _wrapJsFunctionForAsync_closure.call$۲ (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۲۳۵۱۲:۱۲)
at _awaitOnObject_closure۰.call$۲ (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۲۳۵۰۴:۲۵)
at _RootZone.runBinary$۳$۳ (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۲۵۵۲۱:۱۸)
at _RootZone.runBinary$۳ (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۲۵۵۲۵:۱۹)
at _FutureListener.handleError$۱ (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۲۳۹۷۵:۱۹)
at _FuturepropagateToListeners_handleError.call$۰ (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۲۴۲۷۱:۴۰)
at Object._FuturepropagateToListeners (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۳۵۰۰:۸۸)
at _Future._completeError$۲ (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۲۴۰۹۹:۹)
at _AsyncAwaitCompleter.completeError$۲ (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۲۳۴۹۱:۱۲)
at Object._asyncRethrow (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۳۲۵۶:۱۷)
at C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۱۵۹۸۱:۲۰
at _wrapJsFunctionForAsync_closure.$protected (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۳۲۷۹:۱۵)
at _wrapJsFunctionForAsync_closure.call$۲ (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۲۳۵۱۲:۱۲)
at _awaitOnObject_closure۰.call$۲ (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۲۳۵۰۴:۲۵)
at _RootZone.runBinary$۳$۳ (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۲۵۵۲۱:۱۸)
at _RootZone.runBinary$۳ (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۲۵۵۲۵:۱۹)
at _FutureListener.handleError$۱ (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۲۳۹۷۵:۱۹)
at _Future__propagateToListeners_handleError.call$۰ (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۲۴۲۷۱:۴۰)
at Object._FuturepropagateToListeners (C:\xampp\htdocs\CarpetShop\node_modules\sass\sass.dart.js:۳۵۰۰:۸۸)
@ ./resources/sass/app.scss

ERROR in ./resources/sass/app.scss (./node_modules/css-loader??ref--۵-۲!./node_modules/postcss-loader/src??postcss۰!./node_modules/resolve-url-loader??ref--۵-۴!./node_modules/sass-loader/dist/cjs.js??ref--۵-۵!./resources/sass/app.scss)
Module build failed (from ./node_modules/sass-loader/dist/cjs.js):
SassError: Can't find stylesheet to import.
╷
۹ │ @import "node_modules/bootstrap-sass/assets/stylesheets/bootstrap";
│ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
╵
C:\xampp\htdocs\CarpetShop\resources\sass\app.scss ۹:۹ root stylesheet
@ ./resources/sass/app.scss ۲:۱۴-۲۵۳

ERROR in ./resources/js/app.js
Module not found: Error: Can't resolve 'vue' in 'C:\xampp\htdocs\CarpetShop\resources\js'
@ ./resources/js/app.js ۸:۱۳-۲۷
@ multi ./resources/js/app.js ./resources/sass/app.scss ./resources/sass/admin.scss
آفلاین
user-avatar
حسام موسوی ( 413016 تجربه )
11 ماه پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس

اول دستور npm i بزنید.
تا پکیح‌های لازم نصب بشه الان شما چیزی نصب ندارید که میزنید npm run watch

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید