ایجاد eloquent sluggable در لاراول

- 1 هفته پیش
توسط علی بیات آپدیت شد
محمود خسروی ( 1619 تجربه )
1 هفته پیش

من قبلا برای پشتیانی از فارسی برای ایجاد مسیر در لارول از خط زیر اسفاده کردم.

اما من امروز این پکیج رو نصب کردم. و بعد از publish کردن هنوز فایل sluggable.php در پوشه config پیدا نکردم که بخوام از متد methods خط زیر را کپی کنم.

 php artisan vendor:publish --provider="Cviebrock\EloquentSluggable\ServiceProvider"

فایل sluggable.php

'method' => function($string, $separator = '-') {
  $_transliteration = ["/ö|œ/" => "e",
    "/ü/" => "e",
    "/Ä/" => "e",
    "/Ü/" => "e",
    "/Ö/" => "e",
    "/À|Á|Â|Ã|Å|Ǻ|Ā|Ă|Ą|Ǎ/" => "",
    "/à|á|â|ã|å|ǻ|ā|ă|ą|ǎ|ª/" => "",
    "/Ç|Ć|Ĉ|Ċ|Č/" => "",
    "/ç|ć|ĉ|ċ|č/" => "",
    "/Ð|Ď|Đ/" => "",
    "/ð|ď|đ/" => "",
    "/È|É|Ê|Ë|Ē|Ĕ|Ė|Ę|Ě/" => "",
    "/è|é|ê|ë|ē|ĕ|ė|ę|ě/" => "",
    "/Ĝ|Ğ|Ġ|Ģ/" => "",
    "/ĝ|ğ|ġ|ģ/" => "",
    "/Ĥ|Ħ/" => "",
    "/ĥ|ħ/" => "",
    "/Ì|Í|Î|Ï|Ĩ|Ī| Ĭ|Ǐ|Į|İ/" => "",
    "/ì|í|î|ï|ĩ|ī|ĭ|ǐ|į|ı/" => "",
    "/Ĵ/" => "",
    "/ĵ/" => "",
    "/Ķ/" => "",
    "/ķ/" => "",
    "/Ĺ|Ļ|Ľ|Ŀ|Ł/" => "",
    "/ĺ|ļ|ľ|ŀ|ł/" => "",
    "/Ñ|Ń|Ņ|Ň/" => "",
    "/ñ|ń|ņ|ň|ʼn/" => "",
    "/Ò|Ó|Ô|Õ|Ō|Ŏ|Ǒ|Ő|Ơ|Ø|Ǿ/" => "",
    "/ò|ó|ô|õ|ō|ŏ|ǒ|ő|ơ|ø|ǿ|º/" => "",
    "/Ŕ|Ŗ|Ř/" => "",
    "/ŕ|ŗ|ř/" => "",
    "/Ś|Ŝ|Ş|Ș|Š/" => "",
    "/ś|ŝ|ş|ș|š|ſ/" => "",
    "/Ţ|Ț|Ť|Ŧ/" => "",
    "/ţ|ț|ť|ŧ/" => "",
    "/Ù|Ú|Û|Ũ|Ū|Ŭ|Ů|Ű|Ų|Ư|Ǔ|Ǖ|Ǘ|Ǚ|Ǜ/" => "",
    "/ù|ú|û|ũ|ū|ŭ|ů|ű|ų|ư|ǔ|ǖ|ǘ|ǚ|ǜ/" => "",
    "/Ý|Ÿ|Ŷ/" => "",
    "/ý|ÿ|ŷ/" => "",
    "/Ŵ/" => "",
    "/ŵ/" => "",
    "/Ź|Ż|Ž/" => "",
    "/ź|ż|ž/" => "",
    "/Æ|Ǽ/" => "E",
    "/ß/" => "s",
    "/IJ/" => "J",
    "/ij/" => "j",
    "/Œ/" => "E",
    "/ƒ/" => ""];
  $quotedReplacement = preg_quote($separator, '/');
  $merge = [
    '/[^\s\p{Zs}\p{Ll}\p{Lm}\p{Lo}\p{Lt}\p{Lu}\p{Nd}]/mu' => ' ',
    '/[\s\p{Zs}]+/mu' => $separator,
    sprintf('/^[%s]+|[%s]+$/', $quotedReplacement, $quotedReplacement) => '',
  ];
  $map = $_transliteration + $merge;
  unset($_transliteration);
  return preg_replace(array_keys($map), array_values($map), $string);
},
بهترین پاسخ انتخاب شده توسط محمود خسروی
علی بیات
1 هفته پیش

به نسخه لاراول و نسخه پکیج sluggable دقت کردید؟

package versions

علی بیات ( 77252 تجربه )
1 هفته پیش

به نسخه لاراول و نسخه پکیج sluggable دقت کردید؟

package versions

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید