ایمیل فعالسازی اکانت

4 سال پیش توسط developer مطرح شد
آفلاین
user-avatar
developer ( 37752 تجربه )
4 سال پیش
تخصص : برنامه نویس

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

ایونت اینه:

<?php

namespace App\Events;

use App\ActivationCode;
use App\User;
use Illuminate\Broadcasting\Channel;
use Illuminate\Queue\SerializesModels;
use Illuminate\Broadcasting\PrivateChannel;
use Illuminate\Broadcasting\PresenceChannel;
use Illuminate\Foundation\Events\Dispatchable;
use Illuminate\Broadcasting\InteractsWithSockets;
use Illuminate\Contracts\Broadcasting\ShouldBroadcast;

class UserActivation
{
  use Dispatchable, InteractsWithSockets, SerializesModels;

  public $user;
  public $activationCode;

  /**
   * Create a new event instance.
   *
   * @param User $user
   */
  public function __construct(User $user)
  {
//    dd(ActivationCode::CreateCode($user)->code);
    $this->user = $user;
    $this->activationCode = ActivationCode::CreateCode($user)->code;
  }

  /**
   * Get the channels the event should broadcast on.
   *
   * @return \Illuminate\Broadcasting\Channel|array
   */
  public function broadcastOn()
  {
    return new PrivateChannel('channel-name');
  }
}

لسنر هم اینه:

<?php

namespace App\Listeners\UserActivation;

use App\Events\UserActivation;
use App\Mail\ActivationMail;
use Illuminate\Queue\InteractsWithQueue;
use Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue;
use Illuminate\Support\Facades\Mail;

class SendMailNotification
{

  public function __construct()
  {
  }

  /**
   * Handle the event.
   *
   * @param UserActivation $event
   * @return void
   */
  public function handle(UserActivation $event)
  {
    Mail::to($event->user)->send(new ActivationMail($event->activationCode, $event->user));
  }
}

بلید ایمیل اینه:

@component('mail::message')
  # ایمیل فعالسازی

@component('mail::button', ['url' => route('Activation.account,$code)])
کلیک کنید
@endcomponent

Thanks

@endcomponent

خب الان این $code چیه؟از کجا اومده؟ واسه من یوزرآیدی رو بر میگردونه ! از کجا میشه تغییرش داد؟

آفلاین
user-avatar
حسام موسوی ( 460745 تجربه )
4 سال پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس

لینک کوتاه اشتراک گذاری

1

شما قسمت 15 رو کامل ندیدید در قسمت 15 کاملا توضیح داده شده چطوریه داستان
و اینونت ما در پایان جلسه بصورت زیر در میاد

  class UserActivation 
  { 
      use Dispatchable, InteractsWithSockets, SerializesModels;

      public $user;
      public $code;

      /**
       * Create a new messages.php instance.
       *
       * @return void
       */
      public function __construct(User $user , $code)
      {
        $this->user = $user;
        $this->code = $code;
      }

      /**
       * Build the messages.php.
       *
       * @return $this
       */
      public function build()
      {
        return $this->subject('لینک فعالسازی')
          ->markdown('emails.active-user');
      }
    }

دقت کنید که ایجاد کردن کد هم به جای که event فراخونی میشه انتقال پیدا میکنه و فقط کد بهش پاس داده میشه

آفلاین
user-avatar
developer ( 37752 تجربه )
4 سال پیش
تخصص : برنامه نویس

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

اسم کلاس هام با شما فرق داره اینی که شما گذاشتید فکر کنم همون میل هست و منم کلا فراموش کرده بودم اینو، کلا بعد از لسینر میرفتم به بلید و این وسط این میل رو جا مینداختم

ممنون استاد

برای ارسال پاسخ لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.