آفلاین
user-avatar

تایین نسخه در کامپوزر

PHP -
3 سال پیش
توسط مهدی آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
علیرضا جوکار ( 9561 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : web developer

ورژن ها در کامپوزر به چه صورت هستند؟
مثلا:
5.6.*
منظورش چیه یا استفاده از علائم در ابتدا یا اخر چه تفاوتی ایجاد میکنه؟
برای مثال:

~5.1 
^5.1  
2.6.*  
2.6~
بهترین پاسخ انتخاب شده توسط علیرضا جوکار
آفلاین
user-avatar
مهدی
3 سال پیش

"vendor/package": "1.3.2", // exactly 1.3.2
"vendor/package": ">=1.3.2", // anything above or equal to 1.3.2
"vendor/package": "<1.3.2", // anything below 1.3.2

// * | wildcard
"vendor/package": "1.3.*", // >=1.3.0 <1.4.0

// ~ | allows last digit specified to go up
"vendor/package": "~1.3.2", // >=1.3.2 <1.4.0
"vendor/package": "~1.3", // >=1.3.0 <2.0.0

// ^ | doesn't allow breaking changes (major version fixed - following semver)
"vendor/package": "^1.3.2", // >=1.3.2 <2.0.0
"vendor/package": "^0.3.2", // >=0.3.2 <0.4.0 // except if major version is 0

در واقع نکته اساسی تفاوت بین ^ و ~ است که اگر برای مثال بنویسیم 1.2.3~ نسخه هایی که به فرم زیر باشند رو مطابقت میده

1.2.x

یعنی نسخه های تا قبل 1.3.0 ولی وقتی بنویسیم 1.2.3^ آخرین نسخه اصلی رو مطابقت میده به فرم زیر

1.x.x

به بیان دیگه تا آخرین نسخه قبل 2.0.0 رو مطابقت میده

لینک

آفلاین
user-avatar
مهدی ( 23202 تجربه )
3 سال پیش

"vendor/package": "1.3.2", // exactly 1.3.2
"vendor/package": ">=1.3.2", // anything above or equal to 1.3.2
"vendor/package": "<1.3.2", // anything below 1.3.2

// * | wildcard
"vendor/package": "1.3.*", // >=1.3.0 <1.4.0

// ~ | allows last digit specified to go up
"vendor/package": "~1.3.2", // >=1.3.2 <1.4.0
"vendor/package": "~1.3", // >=1.3.0 <2.0.0

// ^ | doesn't allow breaking changes (major version fixed - following semver)
"vendor/package": "^1.3.2", // >=1.3.2 <2.0.0
"vendor/package": "^0.3.2", // >=0.3.2 <0.4.0 // except if major version is 0

در واقع نکته اساسی تفاوت بین ^ و ~ است که اگر برای مثال بنویسیم 1.2.3~ نسخه هایی که به فرم زیر باشند رو مطابقت میده

1.2.x

یعنی نسخه های تا قبل 1.3.0 ولی وقتی بنویسیم 1.2.3^ آخرین نسخه اصلی رو مطابقت میده به فرم زیر

1.x.x

به بیان دیگه تا آخرین نسخه قبل 2.0.0 رو مطابقت میده

لینک

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید