آفلاین
user-avatar

تست یک کامپونت در کامپونت پدر در ReactJS

4 ماه پیش
توسط محسن محمدخانی مطرح شد
آفلاین
user-avatar
محسن محمدخانی ( 6522 تجربه )
4 ماه پیش

سلام
من یک کامپونت TodoList دارم که یک state داره که لیستی از وظایف هستش و به عنوان props به کامپونت TodoItem ارسال میشه و کامپونت TodoItem تمام لیست وظایف نمایش میده
وقتیکه روی تگ input.new-todo دکمه enter فشرده میشه باید محتوا وارد شده داخل تگ به state کامپونت TodoList اضافه بشه و کامپونت TodoItem یک item بهش اضافه بشه
چطوری باید برای این تست بنویسم؟
خودم یک تست نوشتم اما ارور زیر میده
TypeError: Cannot read property 'value' of undefined

import React, { useState } from "react";
import TodoItem from "./TodoItem";

function TodoList() {
 const [listTodo, setListTodo] = useState([
  {
   title: "wake up",
  },
  {
   title: "wash my face",
  },
  {
   title: "exercise",
  },
  {
   title: "breakfast",
  },
 ]);

 const addToDo = (event) => {
  if (event.key === "Enter") {
   const textTodo = event.target.value;
   if (textTodo == "") {
    alert("please enter text");
    return;
   }

   setListTodo((prevState) => {
    return [...prevState, { title: textTodo }];
   });
  }
 };

 return (
  <section className="todoapp">
   <header className="header">
    <h1>todos</h1>
    <input
     className="new-todo"
     autofocus
     autocomplete="off"
     placeholder="چه کاری میخواهی انجام بدهی ؟"
     required
     onKeyDown={addToDo}
    />
   </header>
   <section className="main">
    <input className="toggle-all" type="checkbox" />
    <TodoItem todos={listTodo} />
   </section>
   <footer className="footer">
    <span className="todo-count">
     <strong>12</strong> مورد
    </span>
    <ul className="filters">
     <li>
      <a href="#/all">همه</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#/active">فعال</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#/completed">انجام شده</a>
     </li>
    </ul>
    <button className="clear-completed">ئاک کردن انجام شده ها</button>
   </footer>
  </section>
 );
}

export default TodoList;
import React from "react";

function TodoItem({ todos }) {
 const todosTag = todos.map((todo, index) => {
  return (
   <li key={index} className="todo">
    <div className="view">
     <input className="toggle" type="checkbox" />
     <label className="todo-title">{todo.title}</label>
     <button className="destroy"></button>
    </div>
    <input className="edit" type="text" />
   </li>
  );
 });
 return <ul className="todo-list">{todosTag}</ul>;
}

export default TodoItem;

این هم تست کامپونت TodoList

import React from "react";
import { shallow } from "enzyme";
import TodoList from "../../components/TodoList";
import TodoItem from "../../components/TodoItem";
import TestRenderer from "react-test-renderer";

describe("Todo component", () => {
 test("it can render without error", () => {
  shallow(<TodoList />);
 });

 test("it can render TodoItem component with todos prop ", () => {
  const testRenderer = TestRenderer.create(<TodoList />);
  const testInstance = testRenderer.root;
  expect(testInstance.findByType(TodoItem).props.todos).toBe(
   testInstance.findByType(TodoItem).props.todos
  );
 });

 test("it can add todo to  ", () => {
  const wrapper = shallow(<TodoList />);

  wrapper.find(".new-todo").simulate("keydown", { key: "Enter" });
  const newTodo = wrapper.find(".new-todo").text("newTodo");
  expect(wrapper.find(".todo-title").first().text()).toBe(newTodo);
 });
});

این هم تست کامپونت TodoItem

import React from "react";
import { shallow } from "enzyme";
import TodoItem from "../../components/TodoItem";
describe("TodoItem component", () => {
 test("it can render without error", () => {
  shallow(<TodoItem todos={[]} />);
 });

 test("it can render with todos from props", () => {
  const todos = [
   {
    title: "wake up",
   },
   {
    title: "wash my face",
   },
   {
    title: "exercise",
   },
   {
    title: "breakfast",
   },
  ];

  const wrapper = shallow(<TodoItem todos={todos} />);
  expect(wrapper.find(".todo").length).toBe(4);
  expect(wrapper.find(".todo-title").first().text()).toBe(todos[0].title);
  expect(wrapper.find(".todo-title").last().text()).toBe(todos[3].title);
 });
});

بقیه فایل ها هم داخل github گذاشتم.
https://github.com/MohsenMohammadkhani/testing-reactjs-simple-project

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید