حذف کردن فایل تصویر قدیمی در هنگام اپدیت تصویر

3 سال پیش توسط mehdi SH مطرح شد
آفلاین
user-avatar
mehdi SH ( 11420 تجربه )
3 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

سلام
من نمیدونم چطوری میشه فایل تصویری که قبلا insert شده را موقع آپدیت حذف کرد

  <?php

  namespace AppHttpControllersAdmin;

  use IlluminateHttpRequest;
  use AppHttpControllersController;
  use InterventionImageFacadesImage;

  class AdminController extends Controller
  {
    public function ImageUploader($file)
    {
        $FileName = time().".".$file->getClientOriginalName();
        $path = public_path('/Uploads/');
        $Files = $file->move($path,$FileName);

        $img = Image::make($Files->getRealPath());
        $img->resize(200,150);
        $img->save($path."small-".$FileName);

        return '/Uploads/'.$FileName;
    }
    public function ImageUploader1($file,$paths)
    {
      $filename=time()."-".$file->getClientOriginalName();
      $path=public_path($paths);
      $files=$file->move($path,$filename);
      $img=Image::make($files->getRealPath());
      $img->resize(200,150);
      $img->save($path."small-".$filename);
      return $paths.$filename;
    }

این product

  <?php

  namespace AppHttpControllersAdmin;

  use AppCategory;
  use AppProduct;
  use IlluminateHttpRequest;
  use AppHttpControllersController;

  class ProductController extends AdminController
  {
    /**
     * Display a listing of the resource.
     *
     * @return IlluminateHttpResponse
     */
    public function index()
    {
      $products = Product::latest()->paginate(3);
      return view('admin.product.index',compact('products'));

    }

    /**
     * Show the form for creating a new resource.
     *
     * @return IlluminateHttpResponse
     */
    public function create()
    {
      $cats = Category::where('chid','!=','0')->get();
      return view('admin.product.create',compact('cats'));
    }

    /**
     * Store a newly created resource in storage.
     *
     * @param IlluminateHttpRequest $request
     * @return IlluminateHttpResponse
     */
    public function store(Request $request)
    {
      $this->validate($request,[
        'name'=>'required',
        'brand'=>'required',
        'price'=>'required|numeric',
        'discount'=>'required|numeric',
        'image'=>'image',
        'count'=>'required',
      ],[
        'brand.required'=>'فیلد برند الزامی است',
        'price.required'=>'فیلد قیمت الزامی است',
        'price.numeric'=>'باید عدد وارد کنید',
        'discount.required'=>'فیلد تخفیف الزامی است',
        'discount.numeric'=>'باید عدد وارد کنید',
        'image.image'=>'فایل باید فرمت عکس داشته باشد',
        'count.required'=>'فیلد موجودی الزامی است',
      ]);

      $file =$request['image'];
      $img =$this->ImageUploader($file);
      $user=auth()->user()->id;

      $pro= Product::create([
        'name'=>$request['name'],
        'brand'=>$request['brand'],
        'price'=>$request['price'],
        'discount'=>$request['discount'],
        'image'=>$img,
        'status'=>$request['status'],
        'count'=>$request['count'],
        'user_id'=>$user,

      ]);
        $pro->category()->sync($request->input('chid'));
      return redirect(route('products.index'))->with('success','محصول مورد نظر با موفقیت اضافه شد');
    }

    /**
     * Display the specified resource.
     *
     * @param AppProduct $product
     * @return IlluminateHttpResponse
     */
    public function show(Product $product)
    {
      //
    }

    /**
     * Show the form for editing the specified resource.
     *
     * @param AppProduct $product
     * @return IlluminateHttpResponse
     */
    public function edit(Product $product)
    {
      return view('admin.product.edit',compact('product'));
    }

    /**
     * Update the specified resource in storage.
     *
     * @param IlluminateHttpRequest $request
     * @param AppProduct $product
     * @return IlluminateHttpResponse
     */
    public function update(Request $request, Product $product)
    {
      $this->validate($request,[
        'name'=>'required',
        'brand'=>'required',
        'price'=>'required|numeric',
        'discount'=>'required|numeric',
        'image'=>'image',
        'status'=>'required',
      ],[
        'name.required'=>'نام محصول الزامی است',
        'brand.required'=>'نام برند الزامی است',
        'price.required'=>' قیمت الزامی است',
        'price.numeric'=>'باید عدد وارد کنید',
        'discount.required'=>' تخفیف الزامی است',
        'discount.numeric'=>'باید عدد وارد کنید',
        'image.image'=>'فایل باید فرمت عکس داشته باشد',
        'status.required'=>' وضعیت الزامی است',
      ]);
      $imageUrl = $request->file('image');
      $input = $request->all();
      if ($imageUrl){
        $input ['image'] = $this->ImageUploader($request->file('image'));
      }
      $product->update($input);
      return redirect(route('products.index'))->with('success','محصول مورد نظر با موفقیت ویرایش شد');

    }

    /**
     * Remove the specified resource from storage.
     *
     * @param AppProduct $product
     * @return IlluminateHttpResponse
     */
    public function destroy(Product $product)
    {

      $product->delete();
      return back()->with('error','محصول مورد نظر با موفقیت حذف شد');
    }
  }
آفلاین
user-avatar
azsa ( 1260 تجربه )
3 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0
if (file_exists(public_path($product->image))) 
unlink(public_path($product->image));
برای ارسال پاسخ لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.