حل مشکل خطای Undefined variable

- 1 سال پیش
توسط رایموند دراگون آپدیت شد
رایموند دراگون ( 28398 تجربه )
1 سال پیش

درود دوستان..
این مشکل برام حل کنید دهنم صاف شد...

Route::resource('/forum','ForumController');
public function index()
  {
    $forum = Forum::all();
    return view('forum.index')->withForum($forum);
  }
@foreach($forum as $forum)
<article class="well well-sm">
  <div class="row">
    <section class="col-md-۷ title">
      <a href="#">{{ $forum->title }}</a>
    </section>
    <section class="col-md-۵ bio">
      <span class="label label-primary">پاسخ : ۱۰</span>
      <span class="label label-info">تشکر : ۱۰۰</span>
      <span class="label label-success">RaymondDragon</span>
    </section>
  </div>
</article>
@endforeach 
 ErrorException (E_ERROR)
Undefined variable: forum (View: /opt/lampp/htdocs/forum/resources/views/forum/includes/post-list.blade.php) (View: /opt/lampp/htdocs/forum/resources/views/forum/includes/post-list.blade.php)
<?php $__currentLoopData = $forums; $__env->addLoop($__currentLoopData); foreach($__currentLoopData as $forum): $__env->incrementLoopIndices(); $loop = $__env->getLastLoop(); ?>
<article class="well well-sm">
  <div class="row">
    <section class="col-md-۷ title">
      <a href="#"><?php echo e($forum->title); ?></a>
    </section>
    <section class="col-md-۵ bio">
      <span class="label label-primary">پاسخ : ۱۰</span>
      <span class="label label-info">تشکر : ۱۰۰</span>
      <span class="label label-success">RaymondDragon</span>
    </section>
  </div>
</article>
<?php endforeach; $__env->popLoop(); $loop = $__env->getLastLoop(); ?>
سیدعلی موسوی ( 22531 تجربه )
1 سال پیش

خطا نبودن متغییره

از compact در ارسال مقادیر به ویو استفاده کن ببین حل میشه

رایموند دراگون ( 28398 تجربه )
1 سال پیش

@juza۶۶
از کامپک استفاده کردم کار نکرد

public function index()
  {
    $forum = Forum::all();
    return view('forum.index',compact('forum'));
  }
سیدعلی موسوی ( 22531 تجربه )
1 سال پیش

یه s بنداز اخر متغییرت با مدل تفاوتش بده

رایموند دراگون ( 28398 تجربه )
1 سال پیش

@juza۶۶
انجام دادم کار نمی کنه...

سیدعلی موسوی ( 22531 تجربه )
1 سال پیش

با dd یا var_dumpچک کن ببین متغییرت پرمیشه ؟ چی برمیگردونه؟ کالکشن یا ارایه؟؟

علیرضا بهمئی ( 747 تجربه )
1 سال پیش

تو تابع index بنویس forums$ (با s)
تو view توی foreach بنویس forums as $forum$

رایموند دراگون ( 28398 تجربه )
1 سال پیش

درست نشد..انگار باید پروژه از نو بنویسم

حسام موسوی ( 97759 تجربه )
1 سال پیش

کدتون رو اینطوری بنویسید مشکلتون حل میشه

// Controller
public function index()
{
  $forums = Forum::all();
  return view('forum.index' , compact('forums'));
}

// View
@foreach($forums as $forum)
  <article class="well well-sm">
    <div class="row">
      <section class="col-md-7 title">
        <a href="#">{{ $forum->title }}</a>
      </section>
      <section class="col-md-5 bio">
        <span class="label label-primary">پاسخ : 10</span>
        <span class="label label-info">تشکر : 100</span>
        <span class="label label-success">RaymondDragon</span>
      </section>
    </div>
  </article>
@endforeach
رایموند دراگون ( 28398 تجربه )
1 سال پیش

@حسام موسوی
درود...متغییر رو نمی شناسه همین خطای بالا میده...

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید