خطا در اجرای ویجت چت

3 هفته پیش
توسط Sohrab Moradi مطرح شد
Sohrab Moradi ( 120 تجربه )
3 هفته پیش

عدم دریافت پیام از پشتیبان به کاربر و از کاربر به پشتیبان و خطای WebSocket connection در برنامه چت با پشتیبان

pusher.min.js:8 WebSocket connection to 'wss://ws-9bc674e40f85d6dd9ad4.pusher.com/app/0fa6521d53cbf345cdc3?protocol=7&client=js&version=4.0.0&flash=false' failed: Error in connection establishment: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED
createWebSocket @ pusher.min.js:8
sockjs-9bc674e40f85d6dd9ad4.pusher.com/pusher/app/0fa6521d53cbf345cdc3/592/kpvrj1hi/xhr_streaming?protocol=7&client=js&version=4.0.0&t=1580973894639&n=1:1 Failed to load resource: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED
sockjs-9bc674e40f85d6dd9ad4.pusher.com/pusher/app/0fa6521d53cbf345cdc3/991/m6vu5ekb/xhr?protocol=7&client=js&version=4.0.0&t=1580973898646&n=2:1
راه حل رفع چیست؟

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید