درخواست راهنمایی برای چند برطرف کردن چند ارور

- 2 هفته پیش
الیاس بشکنی ( 10425 تجربه )
2 هفته پیش
تخصص : برنامه نویس موبایل

سلام خسته نباشید
من از این پلاگین استفاده میکنم : https://pub.dev/packages/flutter_sound
وقتی اولین بار روی دکمه پلی میزنم این رور رو میده و یه 2-3 ثانیه برنامه هنگ میکنه و سنگین میشه تا آهنگ پلی بشه.

E/flutter ( 6408): [ERROR:flutter/lib/ui/ui_dart_state.cc(148)] Unhandled Exception: NoSuchMethodError: The getter 'stream' was called on null.
E/flutter ( 6408): Receiver: null
E/flutter ( 6408): Tried calling: stream
E/flutter ( 6408): #0   Object.noSuchMethod (dart:core-patch/object_patch.dart:50:5)
E/flutter ( 6408): #1   FlutterSound.onPlayerStateChanged (package:flutter_sound/flutter_sound.dart:16:68)
E/flutter ( 6408): #2   _ShowProductPageState.seek (package:alimelodi/pages/show_product.dart:107:40)
E/flutter ( 6408): <asynchronous suspension>
E/flutter ( 6408): #3   _ShowProductPageState._setTimer.<anonymous closure> (package:alimelodi/pages/show_product.dart:51:9)
E/flutter ( 6408): #4   _rootRunUnary (dart:async/zone.dart:1132:38)
E/flutter ( 6408): #5   _CustomZone.runUnary (dart:async/zone.dart:1029:19)
E/flutter ( 6408): #6   _CustomZone.runUnaryGuarded (dart:async/zone.dart:931:7)
E/flutter ( 6408): #7   _CustomZone.bindUnaryCallbackGuarded.<anonymous closure> (dart:async/zone.dart:968:26)
E/flutter ( 6408): #8   _rootRunUnary (dart:async/zone.dart:1136:13)
E/flutter ( 6408): #9   _CustomZone.runUnary (dart:async/zone.dart:1029:19)
E/flutter ( 6408): #10   _CustomZone.bindUnaryCallback.<anonymous closure> (dart:async/zone.dart:952:26)
E/flutter ( 6408): #11   _Timer._runTimers (dart:isolate-patch/timer_impl.dart:382:19)
E/flutter ( 6408): #12   _Timer._handleMessage (dart:isolate-patch/timer_impl.dart:416:5)
E/flutter ( 6408): #13   _RawReceivePortImpl._handleMessage (dart:isolate-patch/isolate_patch.dart:171:12)
E/flutter ( 6408): 
I/Choreographer( 6408): Skipped 81 frames! The application may be doing too much work on its main thread.

این هم اروری هست که موقع بستن صفحه و فراخوانی متد dispose هست

E/flutter ( 6408): [ERROR:flutter/lib/ui/ui_dart_state.cc(148)] Unhandled Exception: NoSuchMethodError: The getter 'currentPosition' was called on null.
E/flutter ( 6408): Receiver: null
E/flutter ( 6408): Tried calling: currentPosition
E/flutter ( 6408): #0   Object.noSuchMethod (dart:core-patch/object_patch.dart:50:5)
E/flutter ( 6408): #1   _ShowProductPageState.seek.<anonymous closure> (package:alimelodi/pages/show_product.dart:108:26)
E/flutter ( 6408): #2   _rootRunUnary (dart:async/zone.dart:1132:38)
E/flutter ( 6408): #3   _CustomZone.runUnary (dart:async/zone.dart:1029:19)
E/flutter ( 6408): #4   _CustomZone.runUnaryGuarded (dart:async/zone.dart:931:7)
E/flutter ( 6408): #5   _BufferingStreamSubscription._sendData (dart:async/stream_impl.dart:336:11)
E/flutter ( 6408): #6   _DelayedData.perform (dart:async/stream_impl.dart:591:14)
E/flutter ( 6408): #7   _StreamImplEvents.handleNext (dart:async/stream_impl.dart:707:11)
E/flutter ( 6408): #8   _PendingEvents.schedule.<anonymous closure> (dart:async/stream_impl.dart:667:7)
E/flutter ( 6408): #9   _rootRun (dart:async/zone.dart:1120:38)
E/flutter ( 6408): #10   _CustomZone.run (dart:async/zone.dart:1021:19)
E/flutter ( 6408): #11   _CustomZone.runGuarded (dart:async/zone.dart:923:7)
E/flutter ( 6408): #12   _CustomZone.bindCallbackGuarded.<anonymous closure> (dart:async/zone.dart:963:23)
E/flutter ( 6408): #13   _rootRun (dart:async/zone.dart:1124:13)
E/flutter ( 6408): #14   _CustomZone.run (dart:async/zone.dart:1021:19)
E/flutter ( 6408): #15   _CustomZone.runGuarded (dart:async/zone.dart:923:7)
E/flutter ( 6408): #16   _CustomZone.bindCallbackGuarded.<anonymous closure> (dart:async/zone.dart:963:23)
E/flutter ( 6408): #17   _microtaskLoop (dart:async/schedule_microtask.dart:41:21)
E/flutter ( 6408): #18   _startMicrotaskLoop (dart:async/schedule_microtask.dart:50:5)
E/flutter ( 6408): 

اینم کد برنامه :

 @override
 initState() {
  super.initState();
  flutterSound = new FlutterSound();
  _setTimer();
 }

 _setTimer() {
  timer = Timer.periodic(new Duration(seconds: 1), (Timer t) {
   if (isPlaying) {
    seek();
   }
   setState(() {
    if (duration == 0.0 || position == 0.0) {
     seekValue = 0.0;
    } else {
     seekValue = (100.0 * position) / duration;
    }
   });
  });
 }

 @override
 void dispose() {
  timer?.cancel();
  if(position!=0){
   stop2();
  }
  super.dispose();
 }

 Future<void> play(String url) async {
  String path = await flutterSound.startPlayer(url);
  await flutterSound.setVolume(1.0);
  print('startPlayer: $path');

  if (isPlaying) {
   seek();
  }

  _playerSubscription = flutterSound.onPlayerStateChanged.listen((e) {
   if (e != null) {
    duration = e.duration;
   }
  });

 }

 Future<void> pause() async {
  String result = await flutterSound.pausePlayer();
  print('pausePlayer: $result');
 }

 Future<void> stop2() async {
  String result = await flutterSound.stopPlayer();
  print('stopPlayer: $result');
 }

 Future<void> stop() async {
  String result = await flutterSound.stopPlayer();
  print('stopPlayer: $result');
  setState(() {
   position = 0;
  });
 }

 Future<void> seek() async {
  _playerSubscription = flutterSound.onPlayerStateChanged.listen((p) {
   if (isPlaying && p.currentPosition + 200.0 >= p.duration) {
    seekToSecond(0);
    stop();
    setState(() {
     isPlaying = false;
    });
   }

   setState(() {
    position = p.currentPosition;
   });

   if (isPlaying) {
    setState(() {
     duration = p.duration;
    });
   }

   if (position != 0.0) {
    setState(() {
     isLoadingToPlay = false;
    });
   }
  });

  print('D = ${duration.toString()}');
  print('P = ${position.toString()}');
 }

 Future<void> seekToSecond(int milliSecond) async {
  await flutterSound.seekToPlayer(milliSecond);
 }

ممنون میشم بگین باید چیکار کنم!
@hesammousavi
تشکر

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید