ریکت نیتیو Router Flux

- 2 هفته پیش
sir_gray ( 120 تجربه )
2 هفته پیش

سلام
چندتا صفحه با روتر فلاکس ها ساختم به همراه دراور و لایت باکس ها و کار میکرد ولی الان نمیدونم چه تغیری دادم که این ارور رو دارم (undefined is not an object(evaluating 'state.routerName' و تو کد به این خط داره اشاره میکنه Actions.reset('auth')

"import React, { Component } from 'react';
import { StyleSheet, Animated, View, Text } from 'react-native';
import {Actions} from 'react-native-router-flux';
const arr = []
for (var i = 0; i < 10; i++) {
arr.push(i)
}

class Loading extends Component {

constructor(props) {
  super(props)
  this.animatedValue = []
  arr.forEach((value) => {
    this.animatedValue[value] = new Animated.Value(0)
  })
}

componentDidMount() {
  this.animate();
  this.activePage();

}
animate() {
  const animations = arr.map((item) => {
    return Animated.timing(
      this.animatedValue[item],
      {
        toValue: 1,
        duration: 50
      }
    )
  })
  if (this.animatedValue[10] == 1) {
    this.animateHide();
  }
  Animated.sequence(animations).start(() => {
    const animations = arr.map((item) => {
      return Animated.timing(
        this.animatedValue[item],
        {
          toValue: 0,
          duration: 50
        }
      )
    })
    Animated.sequence(animations).start(() => this.animate())
  })
}
activePage() {
  setTimeout(() => {
    if (true) {
      Actions.reset('auth')
    }
    else {
      Actions.reset('login')
    }
  }, 2000)
}
render() {
  const animations = arr.map((a, i) => {
    return <Animated.View key={i} style={[{ opacity: this.animatedValue[a] }, styles.animationView]} />
  })
  return (
    <View style={styles.mainView}>
      <View style={styles.viewTxt}>
      </View>
      <Text style={styles.loadingTxt}>
        لطفا منتظر بمانید !
          </Text>
      <View style={{
        flex: 0.5, flexDirection: 'row',
        flexWrap: 'wrap', alignItems: 'flex-start',
      }}>
        {animations}
      </View>
    </View>
  )
}

}
const styles = StyleSheet.create({
mainView: {
flex: 1,
backgroundColor: '#546E7A',
flexDirection: 'column',
justifyContent: 'center',
alignItems: 'center',
},
viewTxt: {
flex: 0.5,
justifyContent: 'center',
alignItems: 'center'
},
loadingTxt: {
fontFamily: 'IRANSansMobile',
fontSize: 20,
color: 'white',
textAlign: 'center',
},
animationView: {
height: 10,
width: 10,
backgroundColor: '#FFEB3B',
marginLeft: 3,
marginTop: 3,
borderRadius: 10,
}
})
export default Loading;
"
@hesammousavi

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید