description

شناخته نشدن روت‌ها بعد از آپلود روی هاست

- 6 ماه پیش
توسط محمد آپدیت شد
محمد ( 563 تجربه )
6 ماه پیش

سلام، من فایل‌های پروژه را روی هاست آپلود کردم و از میان همه روت‌ها فقط روت '/' شناسایی می‌شود و بقیه روت‌ها شناسایی نمی‌شوند و ارور 404 خود سرور نمایش داده می‌شود. یعنی اولا اینکه روت‌ها با اینکه وجود دارند و روی لوکال درست کار می‌کنند روی هاست شناسایی نمی‌شوند و ثانیا اینکه من صفحه ارور 404 گذاشتم توی فایل‌ها ولی ارور 404 خود سرور نمایش داده می‌شود.
من آدآن دامین استفاده کردم و با استفاده از متدی هم که آقای موسوی گفتند public روی آد آن تنظیم کردم. در حال حاضر فقط یک روت شناسایی می‌شود یعنی تابع از کنترلر فراخوانی شده و ویو مورد نظر نمایش داده می‌شود.

Route::get('/', 'HomeController@index');

// Admin
Route::group(['namespace' => 'Admin','middleware' => ['auth:web','checkAdmin'], 'prefix' =>'admin'], function (){
$this->get('/panel', 'PanelController@index');
$this->resource('orders','OrderController');
$this->resource('translators','TranslatorController');

$this->group(['prefix' => 'users'],function (){
  $this->get('/','UserController@index');
  $this->get('/{user}/destroy','UserController@destroy')->name('user.destroy');

});

});

 Route::group(['middleware' => 'auth:web'],function (){

  $this->group(['prefix'=>'/user/panel'],function (){

  $this->get('/','UserPanelController@index')->name('user.panel');
  $this->get('/history','UserPanelController@history')->name('user.panel.history');
});

});

Route::group(['namespace' => 'Auth'], function (){ 

// Authentication Routes...
$this->get('login', 'LoginController@showLoginForm')->name('login');
$this->post('login', 'LoginController@login');
$this->get('logout', 'LoginController@logout')->name('logout');

 // Registration Routes...
 $this->get('register', 'RegisterController@showRegistrationForm')->name('register');
 $this->post('register', 'RegisterController@register');

 // Password Reset Routes...
 $this->get('password/reset', 'ForgotPasswordController@showLinkRequestForm')->name('password.request');
 $this->post('password/email', 'ForgotPasswordController@sendResetLinkEmail')->name('password.email');
 $this->get('password/reset/{token}', 'ResetPasswordController@showResetForm')->name('password.reset');
 $this->post('password/reset', 'ResetPasswordController@reset');

});

محمد ( 563 تجربه )
6 ماه پیش

فایل .htaccess رو که در مسیر public قرار می‌دهم به نظر می‌رسد روت ها شناسایی می‌شوند اما این ارور را دریافت می‌کنم
RecursiveDirectoryIterator::hasChildren(): open_basedir restriction in effect
File(/home/xxx/access-logs) is not within the allowed path(s):

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید