عدم ارسال ایمیل با mailtrap

- 3 هفته پیش
توسط DATA2 آپدیت شد
DATA2 ( 215 تجربه )
4 هفته پیش

سلام
با لاراول 5.7 و 5.8 ارسال ایمیل با mailtrap رو تست کردم. روند گد انجام می شه ولی ایمیل ارسال نمیشه. راه حل چیه؟

علی بیات ( 106482 تجربه )
4 هفته پیش

در فایل Log لاراول چیزی در این باره لاگ میشه؟

Alimotreb ( 91342 تجربه )
4 هفته پیش

سلام
@myzerone2

اطلاعات سرور و پورت و یوزر و پسورد رو به درستی وارد کردید؟

DATA2 ( 215 تجربه )
4 هفته پیش

این ارور رو بر می گردونه :
Symfony\Component\Debug\Exception\FatalThrowableError thrown with message "Argument 1 passed to App\Listeners\UserActivation\SendMailNotification::handle() must be an instance of App\Events\UserActivation, instance of Illuminate\Auth\Events\Registered given"

که مربوط به این کد می‌شه :class SendMailNotification
{
  /**
   * Create the event listener.
   *
   */
  public function __construct()
  {
    //
  }

  /**
   * Handle the event.
   *
   * @param UserActivation|object $event
   * @return void
   */
  public function handle(UserActivation $event)
  {
    Mail::to($event->user)->send(new ActivationUserAccount($event->user, $event->activationCode));
  }
} ```
Alimotreb ( 91342 تجربه )
3 هفته پیش

سلام

نیم اسپیس های مربوط به کلاس هارو دقت کنید که use شده باشن

DATA2 ( 215 تجربه )
3 هفته پیش

@Alimotreb نیم اسپس؟ مربوطه به کدوم قسمت از کد میشه؟ یه مثال بزن لطفا

Alimotreb ( 91342 تجربه )
3 هفته پیش

سلام
@myzerone2

وقتی شما دارید از ActivationUserAccount
یک شی میسازید
توی همین صفحه ای که هستید روی همین واژه ActivationUserAccount
Ctrl + Enter بزنید تا اسم کلاسش توی همین صفحه use بشه

یه نمونه

<?php

namespace App\Listeners\EventListener\Auth;

use App\Events\Auth\ResetPasswordPin as ResetPasswordPinEvent;
use App\Notifications\System;
use Illuminate\Queue\InteractsWithQueue;
use Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue;

class ResetPasswordPin
{
  /**
   * Create the event listener.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct()
  {
    //
  }

  /**
   * Handle the event.
   *
   * @param ResetPasswordPinEvent $event
   * @return void
   */
  public function handle(ResetPasswordPinEvent $event)
  {
    $event->user->notify(new System(trans('passwords.recovery'),trans('passwords.change')));
  }
}

System رو ببینید اون بالا

همچین چیزی :
use AppNotificationsSystem;

استفاده شده
شما هم برای اون یعنی : ActivationUserAccount

نیم اسپیسش که در چه مسیری هست رو use کنید!

DATA2 ( 215 تجربه )
3 هفته پیش

آقا من جمله رو بد خوندم. name sapce رو با نیم اسپیس یا همون نیم فاصله اشتباه گرفتم. حرفتون درسته. alt + enterرو زدم و useشدن. ولی باز هم خطا دارن. چیزی که اعلام میشه بابت خطا مربوطه به handle() هست.

این کد listener

<?php

namespace App\Listeners\UserActivation;

use App\Events\UserActivation;
use App\Mail\ActivationUserAccount;
use Illuminate\Queue\InteractsWithQueue;
use Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue;
use Illuminate\Support\Facades\Mail;

class SendMailNotification
{
  /**
   * Create the event listener.
   *
   */
  public function __construct()
  {
    //
  }

  /**
   * Handle the event.
   *
   * @param UserActivation $event
   * @return void
   */
  public function handle(UserActivation $event)
  {
    Mail::to($event->user)->send(new ActivationUserAccount($event->user, $event->activationCode));
  }
}

این کد event

<?php

namespace App\Events;

use App\ActivationCode;
use App\User;
use Illuminate\Broadcasting\Channel;
use Illuminate\Queue\SerializesModels;
use Illuminate\Broadcasting\PrivateChannel;
use Illuminate\Broadcasting\PresenceChannel;
use Illuminate\Foundation\Events\Dispatchable;
use Illuminate\Broadcasting\InteractsWithSockets;
use Illuminate\Contracts\Broadcasting\ShouldBroadcast;

class UserActivation
{
  use Dispatchable, InteractsWithSockets, SerializesModels;

  public $user;
  public $activationCode;

  /**
   * Create a new event instance.
   * @param User $user
   */
  public function __construct( User $user)
  {
    $this->user = $user;
    $this->activationCode = ActivationCode::createCode($user)->code;
  }

  /**
   * Get the channels the event should broadcast on.
   *
   * @return \Illuminate\Broadcasting\Channel|array
   */
  public function broadcastOn()
  {
    return new PrivateChannel('channel-name');
  }
}

این کد رجیستر

<?php

namespace App\Http\Controllers\Auth;

use App\Events\UserActivation;
use App\User;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Auth\Events\Registered;
use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Support\Facades\Validator;
use Illuminate\Foundation\Auth\RegistersUsers;

class RegisterController extends Controller
{
  /*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | Register Controller
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | This controller handles the registration of new users as well as their
  | validation and creation. By default this controller uses a trait to
  | provide this functionality without requiring any additional code.
  |
  */

  use RegistersUsers;

  /**
   * Where to redirect users after registration.
   *
   * @var string
   */
  protected $redirectTo = '/';

  /**
   * Create a new controller instance.
   *
   */
  public function __construct()
  {
    $this->middleware('guest');
  }

  /**
   * Get a validator for an incoming registration request.
   *
   * @param array $data
   * @return \Illuminate\Contracts\Validation\Validator
   */
  protected function validator(array $data)
  {
    return Validator::make($data, [
      'name' => 'required|string|max:255',
      'email' => 'required|string|email|max:255|unique:users',
      'password' => 'required|string|min:6|confirmed',
    ]);
  }

  /**
   * Create a new user instance after a valid registration.
   *
   * @param array $data
   * @return \App\User
   */
  protected function create(array $data)
  {
    return User::create([
      'name' => $data['name'],
      'email' => $data['email'],
      'password' => bcrypt($data['password']),
    ]);
  }

  /**
   * Handle a registration request for the application.
   *
   * @param Request|\Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function register(Request $request)
  {
    $this->validator($request->all())->validate();

    event(new Registered($user = $this->create($request->all())));

    event(new UserActivation($request->all()));

    return $this->registered($request, $user)
      ?: redirect($this->redirectPath());
  }
}

وقتی این کد رو حذف می کنم، عملیات انجام می شه ولی ایمیل ارسال نمیشه. وقتی هم که هست ارور میده

    event(new Registered($user = $this->create($request->all())));
برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید