عدم پیدا کردن کنتلر در هاست

4 هفته پیش
توسط Fardin Najafi آپدیت شد
Fardin Najafi ( 1870 تجربه )
4 هفته پیش
تخصص : برنامه نویس اندروید

درود به همگی
بنده فایل هامو روی هاست قرار دادم و حالا هنگامی که مسیرها اشاره میکنم یکی از مسیرهام پیغام زیر رو نمایش میده .

ReflectionException (-1)
Class App\Http\Controllers\API\ArticleController does not exist

در صورتی که مسیرهای دیگه به راحتی json ها نمایش داده می شود.
rout ها به صورت زیر تعریف شده است.

Route::resource('articles','API\ArticleController');
Route::resource('files','API\MyFileController');

و همچنین ArticleController من به صورت زیر است

<?php

namespace App\Http\Controllers\Api;

use App\Article;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;

class ArticleController extends Controller
{
  /
   Display a listing of the resource.

   @return \Illuminate\Http\Response
   /
  public function index()
  {
    $articles=Article::all();
    return response()->json($articles,200);
  }

  /
   Show the form for creating a new resource.

   @return \Illuminate\Http\Response
   /
  public function create()
  {
    //
  }

  /
   Store a newly created resource in storage.

   @param \Illuminate\Http\Request $request
   @return \Illuminate\Http\Response
   /
  public function store(Request $request)
  {
    $validation=$this->getValidationFactory()->make($request->all(),[
      'title'=>'required|max:255',
       'text_content'=>'required',
      'category'=>'required|max:10',
      'image_2'=>'mimes:jpeg,png',
      'image_3'=>'mimes:jpeg,png',
      'image_4'=>'mimes:jpeg,png',
      'image_5'=>'mimes:jpeg,png',
      'image_6'=>'mimes:jpeg,png',
      'image_7'=>'mimes:jpeg,png',
    ]);
    if ($validation->fails()){
      return response()->json(['Message'=>'please feel necessary field'],400);
    }

    $article=new Article();

    $article->title=$request->title;
    $article->text_content=$request->text_content;
    $article->category=$request->category;
    $article->image_2=$request->image_2;
    $article->image_3=$request->image_3;
    $article->image_4=$request->image_4;
    $article->image_5=$request->image_5;
    $article->image_6=$request->image_6;
    $article->image_7=$request->image_7;

    if ($article->save()){

      if(!$request->image_2==null) {
        $name2 = 'article-' . $article->id . '.' . $request->file('image_2')->getClientOriginalExtension();
        $request->file('image_2')->move(public_path('images'), $name2);
        $article->image_2 = $name2;
      }

      if(!$request->image_3==null) {
        $name3 = 'article-' . $article->id . '.' . $request->file('image_3')->getClientOriginalExtension();
        $request->file('image_3')->move(public_path('images'), $name3);
        $article->image_3 = $name3;
      }

      if(!$request->image_4==null) {
        $name4 = 'article-' . $article->id . '.' . $request->file('image_4')->getClientOriginalExtension();
        $request->file('image_4')->move(public_path('images'), $name4);
        $article->image_4 = $name4;
      }

      if(!$request->image_5==null) {
        $name5 = 'article-' . $article->id . '.' . $request->file('image_5')->getClientOriginalExtension();
        $request->file('image_5')->move(public_path('images'), $name5);
        $article->image_5 = $name5;
      }

      if(!$request->image_6==null) {
        $name6 = 'article-' . $article->id . '.' . $request->file('image_6')->getClientOriginalExtension();
        $request->file('image_6')->move(public_path('images'), $name6);
        $article->image_6 = $name6;
      }

if(!$request->image_7==null){
  $name7 = 'article-' . $article->id . '.' . $request->file('image_7')->getClientOriginalExtension();
  $request->file('image_7')->move(public_path('images'), $name7);
  $article->image_7 = $name7;
}
      $article->save();

      return response()->json(['Message'=>'saved successfully'],200);
    }

  }

  /
   Display the specified resource.

   @param int $id
   @return \Illuminate\Http\Response
   /
  public function show($id)
  {

    $article=Article::find($id);
    if (!$article){
      return response()->json(['Message'=>'Article not found'],404);
    }
    return response()->json($article,200);
  }

  /
   Show the form for editing the specified resource.

   @param int $id
   @return \Illuminate\Http\Response
   /
  public function edit($id)
  {
    //
  }

  /
   Update the specified resource in storage.

   @param \Illuminate\Http\Request $request
   @param int $id
   @return \Illuminate\Http\Response
   /
  public function update(Request $request, $id)
  {
//    $validation=$this->getValidationFactory()->make($request->all(),[
//      'title'=>'required|max:255',
//      'text_content'=>'required',
//      'category'=>'required|max:10',
////      'image_2'=>'mimes:jpeg,png',
////      'image_3'=>'mimes:jpeg,png',
////      'image_4'=>'mimes:jpeg,png',
////      'image_5'=>'mimes:jpeg,png',
////      'image_6'=>'mimes:jpeg,png',
////      'image_7'=>'mimes:jpeg,png',
//    ]);
//    if ($validation->fails()){
//      return response()->json(['Message'=>'please feel necessary field'],400);
//    }

    $article=Article::find($id);
    $article->title=$request->title;
    $article->text_content=$request->text_content;
    $article->category=$request->category;
    $article->image_2=$request->image_2;
    $article->image_3=$request->image_3;
    $article->image_4=$request->image_4;
    $article->image_5=$request->image_5;
    $article->image_6=$request->image_6;
    $article->image_7=$request->image_7;

    if ($article->save()){

      if(!$request->image_2==null) {
        $name2 = 'article-' . $article->id . '.' . $request->file('image_2')->getClientOriginalExtension();
        $request->file('image_2')->move(public_path('images'), $name2);
        $article->image_2 = $name2;
      }

      if(!$request->image_3==null) {
        $name3 = 'article-' . $article->id . '.' . $request->file('image_3')->getClientOriginalExtension();
        $request->file('image_3')->move(public_path('images'), $name3);
        $article->image_3 = $name3;
      }

      if(!$request->image_4==null) {
        $name4 = 'article-' . $article->id . '.' . $request->file('image_4')->getClientOriginalExtension();
        $request->file('image_4')->move(public_path('images'), $name4);
        $article->image_4 = $name4;
      }

      if(!$request->image_5==null) {
        $name5 = 'article-' . $article->id . '.' . $request->file('image_5')->getClientOriginalExtension();
        $request->file('image_5')->move(public_path('images'), $name5);
        $article->image_5 = $name5;
      }

      if(!$request->image_6==null) {
        $name6 = 'article-' . $article->id . '.' . $request->file('image_6')->getClientOriginalExtension();
        $request->file('image_6')->move(public_path('images'), $name6);
        $article->image_6 = $name6;
      }

      if(!$request->image_7==null){
        $name7 = 'article-' . $article->id . '.' . $request->file('image_7')->getClientOriginalExtension();
        $request->file('image_7')->move(public_path('images'), $name7);
        $article->image_7 = $name7;
      }
      $article->save();

      return response()->json(['Message'=>'saved successfully'],200);
    }
  }

  /
   Remove the specified resource from storage.

   @param int $id
   @return \Illuminate\Http\Response
   /
  public function destroy($id)
  {
  Article::find($id)->delete();
  return response()->json(['Message'=>'delete successfully'],200);
  }
}

ممنون میشم راهنمایی کنید .
@hesammousavi @ali.bayat

بهترین پاسخ انتخاب شده توسط Fardin Najafi
Mohammad
4 هفته پیش

سلام.
احتمالا مشکل حساس بودن لینکوس به حروف بزرگ و کوچیکه.
اسم پوشه API داخل Httpرو شما توی روت هاتون به صورت حروف بزرگ گذاشتین در صورتی که اسم پوشه Api هست.
احتمالا با کار زیر مشکلتون حل میشه.

Route::resource('articles','Api\ArticleController');
Route::resource('files','Api\MyFileController');
Mohammad ( 12340 تجربه )
4 هفته پیش
تخصص : Back-End developer

سلام.
احتمالا مشکل حساس بودن لینکوس به حروف بزرگ و کوچیکه.
اسم پوشه API داخل Httpرو شما توی روت هاتون به صورت حروف بزرگ گذاشتین در صورتی که اسم پوشه Api هست.
احتمالا با کار زیر مشکلتون حل میشه.

Route::resource('articles','Api\ArticleController');
Route::resource('files','Api\MyFileController');
برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید