عدم کار کردن Update برای تغییر داده My SQL به وسیله Laravel

3 ماه پیش توسط bahman x آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
Mahsa_Kdb ( 120 تجربه )
3 ماه پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

در این کد، از Delete و Update برای تغییر داده My SQL استفاده کرده‌ام، متاسفانه Update آن کار نمیکند و هیچ خطایی هم نمیدهد و مستقیم به جدول اصلی من برمیگردد بدون آن که تغییری کرده باشد، علت آن چیست؟
همچنین نام جدول من members است. زمانی که از echo استفاده میکنم اطلاعات به روز را نشان میدهد اما زمانی که اطلاعات را ذخیره کرده و به جدول اصلی redirect میکنم، تغییری را مشاهده نمیکنم، امکانش هست راهنمایی بفرمایید.
کد List:

<h1>Member List</h1>
<table border="1">
  <tr>
    <td>Id</td>
    <td>Name</td>
    <td>Email</td>
    <td>Address</td>
    <td>Operation</td>
  </tr>
@foreach($members as $Member)
  <tr>
    <td>{{$Member['Id']}}</td>
    <td>{{$Member['Name']}}</td>
    <td>{{$Member['Email']}}</td>
    <td>{{$Member['Address']}}</td>
    <td>
      <a href={{"delete/".$Member['Id']}}>Delete</a>
      <a href={{"edit/".$Member['Id']}}>Edit</a>
    </td>
  </tr>
@endforeach
</table>

کد Route:

Route::get("list",[MemberController::class,'list']);
Route::get("delete/{Id}",[MemberController::class,'delete']);
Route::get("edit/{Id}",[MemberController::class,'showData']);
Route::post("edit",[MemberController::class,'update']);

کد Edit:

<h1>Update Member</h1>
<form action="/edit" method="POST">
@CSRF
<input type="hidden" name="Id" value="{{$Member['Id']}}"> <br> <br>
<input type="text" name="Name" value="{{$Member['Name']}}"> <br> <br>
<input type="text" name="Email" value="{{$Member['Email']}}"> <br> <br>
<input type="text" name="Address" value="{{$Member['Address']}}"> <br> <br>
<button type="submit">Update</button>
</form>

کد Controller:

<?php

namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Member;
USE DB;

class MemberController extends Controller
{
  //
  function list()
  {
    $Member=Member::all();
    return view('list',['members'=>$Member]);
  }
  public function delete($Id)
  {
    $Member=Member::find($Id);
    $Member->where('Id',$Id)->delete();
    return redirect('list');
  }
  function showData($Id)
  {
    $Member=Member::find($Id);
    return view('edit',['Member'=>$Member]);
  }
  function update(Request $req)
  {
    $Member=Member::find($req->Id);
    $Member->Name=$req->Name;
    $Member->Email=$req->Email;
    $Member->Address=$req->Address;
    // $Member->save();
    echo $Member;
    // return redirect('list');
  }
}
آفلاین
user-avatar
محمد عابدی ( 10340 تجربه )
3 ماه پیش
تخصص : Senior Web Developer

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0
$Member->save();

رو آنکامنت کنید مشکلتون برطرف میشه

آفلاین
user-avatar
Mahsa_Kdb ( 120 تجربه )
3 ماه پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

@abedim910
بله، این خط متاسفانه کار نمی‌کند و من به صورت کامنت آنجا آورده‌ام، زمانی که از echo استفاده می‌کنم، اطلاعات آپدیت شده را نشان می‌دهد اما زمانی که دو خط کامنت شده را استفاده می‌کنم، به جدول اصلی من بدون تغییر redirect میشود.

آفلاین
user-avatar
علی بیات ( 419779 تجربه )
3 ماه پیش
تخصص : توسعه دهنده ارشد وب

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

مدل Member رو چک کن
ببین فیلدهایی که سعی داری آپدیت کنی
داخل fillate$ هستند یا نه؟

آفلاین
user-avatar
Mahsa_Kdb ( 120 تجربه )
3 ماه پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

@ali.bayat
بله، داخل user.php این موارد لحاظ شده است.

  protected $fillable = [
    'Name',
    'Email',
    'Address'
    // 'password',
  ];
آفلاین
user-avatar
حسین صادقی ( 11295 تجربه )
3 ماه پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

سلام به این صورت اعمال کنید

function update(Request $req)
{
    $Member = Member::find($req->Id);
    DB::table('members')
      ->where('Id', $Member)
      ->update([
        'Name'=>$req->Name,
        'Email'=>$req->Email,
        'Address'=>$req->Address,
      ]);
}
آفلاین
user-avatar
Mahsa_Kdb ( 120 تجربه )
3 ماه پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

@Hossein.sadeGHi
زمانی که تابع update را تغییر میدهم، بعد از تغییر داده صفحه سفیدی باز میشود اما تغییر روی داده ایجاد نمیشود.

آفلاین
user-avatar
Mahsa_Kdb ( 120 تجربه )
3 ماه پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

@Hossein.sadeGHi
البته من این دو خط را اضافه کردم، به جدول اصلی من بدون تغییر برمیگردد.

    $Member->save();
    return redirect('list');
آفلاین
user-avatar
bahman x ( 930 تجربه )
3 ماه پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

بهتره شما تغییراتتون رو commit کنید و از try catch برای هندل کردن خطا استفاده کنید.

DB::beginTransaction();
    try {
      Member::where(['id' => $req->Id])->update(['Name' => $req->Name,'Email'=>$req->Email]);
      DB::commit();
      return 'true';
    } catch (\Exception $exception) {
      DB::rollBack();
      return 'false';
    }
برای ارسال پاسخ لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.