مشکل انجام نشدن Job ها در Queue

3 سال پیش توسط hamed مطرح شد
آفلاین
user-avatar
hamed ( 200 تجربه )
3 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

من از Redis و Supervisor برای Queue ها استفاده میکنم، سوپر وایزر در پردازش های سیستمی دیده میشه و درحال اجراست، ردیس هم کلید هارو به خوبی میسازه و مشکلی نداره

کلید ها در ردیس redis-cli keys *:

1) "queues:medium"
2) "MyWebsite_cache:u-1-downloaded-file-at"
....

کانفیگ سوپر وایزر:

[program:laravel-worker]             
process_name=%(program_name)s_%(process_num)02d 
command=php /var/www/laravel/artisan queue:work 
autostart=true                  
autorestart=true                 
user=root                    
numprocs=1                    
redirect_:stderr=true              
stdout_logfile=/var/www/laravel/worker.log    

جاب من به صورت زیر هست:

<?php

namespace AppJobs;

use IlluminateBusQueueable;
use IlluminateQueueSerializesModels;
use IlluminateQueueInteractsWithQueue;
use IlluminateContractsQueueShouldQueue;
use IlluminateFoundationBusDispatchable;
use IlluminateSupportFacadesCache;
use IlluminateSupportFacadesAuth;
use AppHttpControllersWEBFiles;
use IlluminateHttpUploadedFile;
use CarbonCarbon;

class DownloadFiles implements ShouldQueue
{
  use Dispatchable, InteractsWithQueue, Queueable, SerializesModels;

  /**
   * The number of seconds the job can run before timing out.
   *
   * @var int
   */
  public $timeout = 300;

  /**
   * The number of times the job may be attempted.
   *
   * @var int
   */
  public $tries = 3;

  protected $data;

  /**
   * Create a new job instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct($data)
  {
    $this->data = $data;
  }

  /**
   * Execute the job.
   *
   * @return void
   */
  public function handle()
  {
    ini_set('memory_limit', '-1');

    $data = $this->data;

    // Download File
    self::DownloadFile($data);

    // Upload File
    $uploadedFile = new UploadedFile($data['full_path'], "{$data['name']}.{$data['extension']}", $data['mime-type'], null, true);
    Files::saveFile($uploadedFile);
  }

  // Start Download
  static public function DownloadFile($data)
  {
    set_time_limit(0); // to infinity for example
    // This is the file where we save the  information
    $file_open = fopen($data['full_path'], 'w+');
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 0);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $data['user-agent']); // User-Agent
    curl_setopt($ch, CURLOPT_MAXREDIRS, 1); // Maximum of redirection
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 400); // Timeout in Seconds
    curl_setopt($ch, CURLOPT_FILE, $file_open); // write curl response to file
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $data['url']);
    // get curl response
    curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
    fclose($file_open);
  }
}

و اونو به این صورت "میفرستمش" یا دیسپچ میکنمش:

    .....

    // Start downloading
    DownloadFiles::dispatch($data)->onQueue('medium');

    return response()->json(['message' => 'Download Started.'], 200);

نمیدونم به چه علت کار نمیکنه با درایور ردیس، با درایور سینک کار میکنه به خوبی ولی خب زمان زیادی برای اجرا میگیره تا تموم بشه.

فایل ها و حق دسترسی ها:

drwxrwxrwx 12 www-data www-data  4096 Oct 11 02:34 app      
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data  1686 Oct 2 18:09 artisan    
drwxrwxrwx 3 www-data www-data  4096 Oct 2 17:40 bootstrap   
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data  1814 Oct 19 11:24 composer.json 
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 189481 Oct 20 14:39 composer.lock 
drwxrwxrwx 2 www-data www-data  4096 Oct 19 09:56 config     
drwxrwxrwx 5 www-data www-data  4096 Oct 2 17:40 database    
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data  1004 Oct 2 17:39 package.json  
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data  1134 Oct 2 17:39 phpunit.xml  
drwxrwxrwx 8 www-data www-data  4096 Oct 12 06:26 public     
drwxrwxrwx 5 www-data www-data  4096 Oct 11 05:17 resources   
drwxrwxrwx 2 www-data www-data  4096 Oct 2 17:39 routes     
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data  563 Oct 2 17:39 server.php   
drwxrwxrwx 5 www-data www-data  4096 Oct 2 18:50 storage    
drwxrwxrwx 4 www-data www-data  4096 Oct 2 17:52 tests     
drwxrwxrwx 49 www-data www-data  4096 Oct 20 14:39 vendor     
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data  1036 Oct 2 17:39 webpack.mix.js 
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data   0 Oct 21 08:13 worker.log   
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data   0 Oct 2 17:39 yarn-error.log 

لاگ فایل worker.log هم خالی!

بهترین پاسخ
آفلاین
user-avatar
hamed
3 سال پیش

حل شد، رفتم onQueue() رو حذف کردم، تازه جاب اجرا شد، بعد اونم یادم رفته بود از Auth استفاده نکنم تو Job هام، اونم حذف کردم، بعد دست پنجه نرم کردن با Permission ها آخر حل شد.

آفلاین
user-avatar
حسام موسوی ( 459435 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

سلام این بخش از کدتون رو متوجه نمیشم به چه خاطریه ؟

DownloadFiles::dispatch($data)

منظور اینکه از کجا میاد اگر داخل یک کنترلر هست لازم به این همه سختی نیست با چنین کدی راحت میتونید چیزی که مد نظر دارید dispatch کنید مثل زیر مثلا

$this->dispatch(new SendWelcomeEmail());

برای مثلا ما job ای با عنوان SendWelcomeEmail رو در بالا dispatch کردیم

آفلاین
user-avatar
hamed ( 200 تجربه )
3 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

اون DownloadFiles یک جاب هستش، اونم کلاسش که متد استاتیک دیسپچ صدا میکنم بره تو صف، همین! اونجایی هم که دیسپچ میکنم کنترلرم هست که یک لینک میگیره و صف اجرا میکنه از کلاس جاب که تو پوشه Jobs هست.

متد مثلا DownloadFile:

// Start downloading
    DownloadFiles::dispatch($data)->onQueue('medium');

    return response()->json(['message' => 'Download Started.'], 200);
 1. php artisan make:job DownloadFiles

اون DownloadFiles هم در مسر app/Jobs هست

@hesammousavi

آفلاین
user-avatar
حسام موسوی ( 459435 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

صحیح لطفا لاگ Supervisor رو هم قرار بدید چون اینطوری مشکل خاصی مشاهده نمیکنم

آفلاین
user-avatar
hamed ( 200 تجربه )
3 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

var/log/supervisor:

-rw------- 1 root root    0 Oct 21 08:29 laravel-worker_00-stderr---supervisor-eRvrf6.log
-rw-r--r-- 1 root root 1425647 Oct 21 08:29 supervisord.log

مورد اول خالی، مورد دوم هم:

2018-10-11 02:35:44,533 CRIT Supervisor running as root (no user in config file)
2018-10-11 02:35:44,533 WARN No file matches via include "/etc/supervisor/conf.d/*.conf"
2018-10-11 02:35:44,542 INFO RPC interface 'supervisor' initialized
2018-10-11 02:35:44,543 CRIT Server 'unix_http_server' running without any HTTP authentication checking
2018-10-11 02:35:44,543 INFO supervisord started with pid 1023
2018-10-11 02:48:48,887 INFO spawned: 'laravel-worker_00' with pid 1207
2018-10-11 02:48:48,888 INFO spawned: 'laravel-worker_01' with pid 1208
2018-10-11 02:48:48,892 INFO spawned: 'laravel-worker_02' with pid 1209
2018-10-11 02:48:48,893 INFO spawned: 'laravel-worker_03' with pid 1210
2018-10-11 02:48:48,896 INFO spawned: 'laravel-worker_04' with pid 1211
2018-10-11 02:48:48,934 INFO spawned: 'laravel-worker_05' with pid 1212
2018-10-11 02:48:48,935 INFO spawned: 'laravel-worker_06' with pid 1213
2018-10-11 02:48:48,937 INFO spawned: 'laravel-worker_07' with pid 1214
2018-10-11 02:48:49,944 INFO success: laravel-worker_00 entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2018-10-11 02:48:49,944 INFO success: laravel-worker_01 entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2018-10-11 02:48:49,944 INFO success: laravel-worker_02 entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2018-10-11 02:48:49,944 INFO success: laravel-worker_03 entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2018-10-11 02:48:49,944 INFO success: laravel-worker_04 entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2018-10-11 02:48:49,944 INFO success: laravel-worker_05 entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2018-10-11 02:48:49,944 INFO success: laravel-worker_06 entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2018-10-11 02:48:49,944 INFO success: laravel-worker_07 entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2018-10-12 03:49:36,273 INFO waiting for laravel-worker_00, laravel-worker_01, laravel-worker_02, laravel-worker_03, laravel-worker_04, laravel-worker_05, laravel-worker_06, laravel-worker_07 to die
2018-10-12 03:49:36,284 INFO stopped: laravel-worker_00 (terminated by SIGKILL)
2018-10-12 03:49:36,285 INFO stopped: laravel-worker_01 (terminated by SIGKILL)
2018-10-12 03:49:36,285 INFO stopped: laravel-worker_02 (terminated by SIGKILL)
2018-10-12 03:49:36,285 INFO stopped: laravel-worker_03 (terminated by SIGKILL)
2018-10-12 03:49:36,285 INFO stopped: laravel-worker_04 (terminated by SIGKILL)
2018-10-12 03:49:36,285 INFO stopped: laravel-worker_05 (terminated by SIGKILL)
2018-10-12 03:49:36,285 INFO stopped: laravel-worker_07 (terminated by SIGKILL)
2018-10-12 03:49:36,286 INFO stopped: laravel-worker_06 (terminated by SIGKILL)
2018-10-12 03:50:52,067 CRIT Supervisor running as root (no user in config file)
2018-10-12 03:50:52,076 INFO Included extra file "/etc/supervisor/conf.d/laravel-worker.conf" during parsing
2018-10-12 03:50:52,161 INFO RPC interface 'supervisor' initialized
2018-10-12 03:50:52,162 CRIT Server 'unix_http_server' running without any HTTP authentication checking
2018-10-12 03:50:52,162 INFO supervisord started with pid 597
2018-10-12 03:50:53,180 INFO spawned: 'laravel-worker_00' with pid 774
2018-10-12 03:50:53,183 INFO spawned: 'laravel-worker_01' with pid 775
2018-10-12 03:50:53,185 INFO spawned: 'laravel-worker_02' with pid 776
2018-10-12 03:50:53,187 INFO spawned: 'laravel-worker_03' with pid 777
2018-10-12 03:50:53,189 INFO spawned: 'laravel-worker_04' with pid 778
2018-10-12 03:50:53,191 INFO spawned: 'laravel-worker_05' with pid 779
2018-10-12 03:50:53,193 INFO spawned: 'laravel-worker_06' with pid 780
2018-10-12 03:50:53,198 INFO spawned: 'laravel-worker_07' with pid 781
2018-10-12 03:50:54,200 INFO success: laravel-worker_00 entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2018-10-12 03:50:54,200 INFO success: laravel-worker_01 entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2018-10-12 03:50:54,200 INFO success: laravel-worker_02 entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
آفلاین
user-avatar
hamed ( 200 تجربه )
3 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

راستی، artisan queue:work هم کار نکرد!

هر دلیلی هست فهمیدم که متد "هندل" هیچ وقت اجرا نمیشه!

@hesammousavi

آفلاین
user-avatar
hamed ( 200 تجربه )
3 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

حل شد، رفتم onQueue() رو حذف کردم، تازه جاب اجرا شد، بعد اونم یادم رفته بود از Auth استفاده نکنم تو Job هام، اونم حذف کردم، بعد دست پنجه نرم کردن با Permission ها آخر حل شد.

برای ارسال پاسخ لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.