مشکل در آپلود تصویر

- 1 سال پیش
توسط محمد نمازی آپدیت شد
محمد نمازی ( 270 تجربه )
1 سال پیش

باسلام
برای آپلود تصویر این ارور رو دریافت میکنم .

Array to string conversion

کد کنترولر :

public function update(SettingRequest $request, Setting $setting)
 {
 // $setting = Setting::findOrFail(1);
  $logo = $request->file('logoUrl');
  $favico = $request->file('favicoUrl');
  $inputs = $request->all();

  if($logo) {
   $inputs['logoUrl'] = $this->uploadImages($request->file('logoUrl'));
  } else {
   $inputs['logoUrl'] = $setting->logoUrl;
  }
  if($favico) {
   $inputs['favicoUrl'] = $this->uploadImages($request->file('favicoUrl'));
  } else {
   $inputs['favicoUrl'] = $setting->favicoUrl;
  }
  $setting->update($inputs);
  return redirect(route('settings.index'))->with('status', 'تغییرات با موفقیت ویرایش گردید .');
 }

کد آپلود :

 protected function uploadImages($file){

    $year = Carbon::now()->year;
    $imagePath = "/upload/images/{$year}/";
    $filename = $file->getClientOriginalName();

    $file = $file->move(public_path($imagePath), $filename);

    $sizes = ['300', '600', '900'];

    $url['images'] = $this->resize($file->getRealPath() , $sizes , $imagePath , $filename);
    $url['thumb'] = $url['images'][$sizes[0]];

    return $url;
  }

  private function resize($path , $sizes , $imagePath , $filename)
  {
    $images['original'] = $imagePath . $filename;
    foreach ($sizes as $size) {
      $images[$size] = $imagePath . "{$size}_" . $filename;

      Image::make($path)->resize($size, null, function ($constraint) {
        $constraint->aspectRatio();
      })->save(public_path($images[$size]));
    }

    return $images;
  }
بهترین پاسخ انتخاب شده توسط محمد نمازی
حسام موسوی
1 سال پیش

فک کنم قبلا همین سوال رو شما بودید که پرسیدید دقیقا یادم نیست
ولی جواب سوالتون در ویدیوها بود و توضیح دادم که باید کد زیر رو مشخص کنید در داخل مدل مربوطه

  protected $casts = [
    'images' => 'array'
  ];

و نوع فیلد images هم باید از نوع text باشه

حسام موسوی ( 98084 تجربه )
1 سال پیش

ارورتون مربوط به کدوم لاین میشه

محمد نمازی ( 270 تجربه )
1 سال پیش

مربوط به آپلود تصویر میشه.
یعنی موقعی ک میخواد تصویر رو در دیتابیس ذخیره کنه مشکل پیدا میکنه و میگه نمیتونه آرایه رو داخل str بریزه.

حسام موسوی ( 98084 تجربه )
1 سال پیش

فک کنم قبلا همین سوال رو شما بودید که پرسیدید دقیقا یادم نیست
ولی جواب سوالتون در ویدیوها بود و توضیح دادم که باید کد زیر رو مشخص کنید در داخل مدل مربوطه

  protected $casts = [
    'images' => 'array'
  ];

و نوع فیلد images هم باید از نوع text باشه

محمد نمازی ( 270 تجربه )
1 سال پیش

خیر، من نبودم

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید