مشکل در ارسال ایمیل با PHPMailer

PHP -
1 هفته پیش
توسط احمد مطرح شد
احمد ( 240 تجربه )
1 هفته پیش

سلام، سال نو مبارک باشه
من در سررو با تابع PHPMailer میخوام ایمیل ارسال کنم، ولی با خطای زیر مواجه میشم و ایمیل ارسال نمیشه:
http://s6.picofile.com/file/8392029534/phpmailer.jpg
کدهایی که استفاده میکنم:

<?php

require "vendor/autoload.php";

$robo = 'info@site.ir';

use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

$developmentMode = false;
$mailer = new PHPMailer($developmentMode);

try {
  $mailer->SMTPDebug = 2;
  $mailer->isSMTP();

  if ($developmentMode) {
  $mailer->SMTPOptions = [
    'ssl'=> [
    'verify_peer' => false,
    'verify_peer_name' => false,
    'allow_self_signed' => true
    ]
  ];
  }

  $mailer->Host = 'mail.site.ir';
  $mailer->SMTPAuth = true;
  $mailer->Username = 'info@site.ir';
  $mailer->Password = '123456';
  $mailer->SMTPSecure = 'tls';
  $mailer->Port = 25;

  $mailer->setFrom('info@site.ir', 'تست ایمیل');
  $mailer->addAddress('tamirasg@gmail.com', 'فعال کردن حساب');

  $mailer->isHTML(true);
  $mailer->Subject = 'PHPMailer Test';
  $mailer->Body = 'This is a <b>SAMPLE<b> email sent through <b>PHPMailer<b>';

  $mailer->send();
  $mailer->ClearAllRecipients();
  echo "MAIL HAS BEEN SENT SUCCESSFULLY";

} catch (Exception $e) {
  echo "EMAIL SENDING FAILED. INFO: " . $mailer->ErrorInfo;
}

با تشکر از وقتی که میذارید

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید