مشکل کارکتر های فارسی پکیج sluggable در لاراول پنج و هفت

3 سال پیش توسط ag7 مطرح شد
آفلاین
user-avatar
ag7 ( 1713 تجربه )
3 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

با سلام خدمت همه دوستان از پکیج sluggable استفاده میکنم در لاراول 5.7 و برای کارکتر های فارسی هم از کدی که آقای حسام موسوی دادن

'method' => function($string, $separator = '-') {
    $_transliteration = ["/ö|œ/" => "e",
      "/ü/" => "e",
      "/Ä/" => "e",
      "/Ü/" => "e",
      "/Ö/" => "e",
      "/À|Á|Â|Ã|Å|Ǻ|Ā|Ă|Ą|Ǎ/" => "",
      "/à|á|â|ã|å|ǻ|ā|ă|ą|ǎ|ª/" => "",
      "/Ç|Ć|Ĉ|Ċ|Č/" => "",
      "/ç|ć|ĉ|ċ|č/" => "",
      "/Ð|Ď|Đ/" => "",
      "/ð|ď|đ/" => "",
      "/È|É|Ê|Ë|Ē|Ĕ|Ė|Ę|Ě/" => "",
      "/è|é|ê|ë|ē|ĕ|ė|ę|ě/" => "",
      "/Ĝ|Ğ|Ġ|Ģ/" => "",
      "/ĝ|ğ|ġ|ģ/" => "",
      "/Ĥ|Ħ/" => "",
      "/ĥ|ħ/" => "",
      "/Ì|Í|Î|Ï|Ĩ|Ī| Ĭ|Ǐ|Į|İ/" => "",
      "/ì|í|î|ï|ĩ|ī|ĭ|ǐ|į|ı/" => "",
      "/Ĵ/" => "",
      "/ĵ/" => "",
      "/Ķ/" => "",
      "/ķ/" => "",
      "/Ĺ|Ļ|Ľ|Ŀ|Ł/" => "",
      "/ĺ|ļ|ľ|ŀ|ł/" => "",
      "/Ñ|Ń|Ņ|Ň/" => "",
      "/ñ|ń|ņ|ň|ʼn/" => "",
      "/Ò|Ó|Ô|Õ|Ō|Ŏ|Ǒ|Ő|Ơ|Ø|Ǿ/" => "",
      "/ò|ó|ô|õ|ō|ŏ|ǒ|ő|ơ|ø|ǿ|º/" => "",
      "/Ŕ|Ŗ|Ř/" => "",
      "/ŕ|ŗ|ř/" => "",
      "/Ś|Ŝ|Ş|Ș|Š/" => "",
      "/ś|ŝ|ş|ș|š|ſ/" => "",
      "/Ţ|Ț|Ť|Ŧ/" => "",
      "/ţ|ț|ť|ŧ/" => "",
      "/Ù|Ú|Û|Ũ|Ū|Ŭ|Ů|Ű|Ų|Ư|Ǔ|Ǖ|Ǘ|Ǚ|Ǜ/" => "",
      "/ù|ú|û|ũ|ū|ŭ|ů|ű|ų|ư|ǔ|ǖ|ǘ|ǚ|ǜ/" => "",
      "/Ý|Ÿ|Ŷ/" => "",
      "/ý|ÿ|ŷ/" => "",
      "/Ŵ/" => "",
      "/ŵ/" => "",
      "/Ź|Ż|Ž/" => "",
      "/ź|ż|ž/" => "",
      "/Æ|Ǽ/" => "E",
      "/ß/" => "s",
      "/IJ/" => "J",
      "/ij/" => "j",
      "/Œ/" => "E",
      "/ƒ/" => ""];
    $quotedReplacement = preg_quote($separator, '/');
    $merge = [
      '/[^\s\p{Zs}\p{Ll}\p{Lm}\p{Lo}\p{Lt}\p{Lu}\p{Nd}]/mu' => ' ',
      '/[\s\p{Zs}]+/mu' => $separator,
      sprintf('/^[%s]+|[%s]+$/', $quotedReplacement, $quotedReplacement) => '',
    ];
    $map = $_transliteration + $merge;
    unset($_transliteration);
    return preg_replace(array_keys($map), array_values($map), $string);
  },

اما وقتی که از php artisan استفاده میکنم برای کارهای مثل optimize با خطا روبرو میشم

  LogicException : Your configuration files are not serializable.

 at PATH\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Console\ConfigCacheCommand.php:۶۸
  ۶۴|       require $configPath;
  ۶۵|     } catch (Throwable $e) {
  ۶۶|       $this->files->delete($configPath);
  ۶۷| 
 > ۶۸|       throw new LogicException('Your configuration files are not serializable.', ۰, $e);
  ۶۹|     }
  ۷۰| 
  ۷۱|     $this->info('Configuration cached successfully!');
  ۷۲|   }

 Exception trace:

 ۱  Error::("Call to undefined method Closure::__set_state()")
   PATH\bootstrap\cache\config.php:۷۰۹

 ۲  require()
   PATH\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Console\ConfigCacheCommand.php:۶۴

 Please use the argument -v to see more details.

وقتی کد داخل method رو بر می دارم مشکلی نیست. و درست کار میکنه
راه حل دیگه ای برای کارکتر های فارسی در پکیج sluggable هستش؟

آفلاین
user-avatar
علی بیات ( 439959 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : توسعه دهنده ارشد وب

لینک کوتاه اشتراک گذاری

1

پکیج هایی برای این کار هست که UTF-8 رو ساپورت میکنه.

composer require rny/slugutf8

امتحان کنید.

آفلاین
user-avatar
ag7 ( 1713 تجربه )
3 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

سلام @ali.bayat و تشکر
شما خودتون استفاده کردی از این پکیج ؟
من کل پروژه از sluggable استفاده کردم و دنبال راه حل واسه این میگردم.

آفلاین
user-avatar
علی بیات ( 439959 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : توسعه دهنده ارشد وب

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

من نصب کردم مشکلی نداشت.
استفاده ازش هم بسیار سادست:

use Rny\SlugUtf8\SlugUtf8;

$Title = 'مشکل کارکتر های فارسی';

$options = array(
  'delimiter' => '-',
  'limit' => null,
  'lowercase' => true,
  'replacements' => array(),
  'transliterate' => false,
  'strip_non_utf8' => false,
);

$Slug = SlugUtf8::SlugUtf8($Title, $options);
// مشکل-کارکتر-های-فارسی
برای ارسال پاسخ لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.