آفلاین
user-avatar

نمایش اطلاعات با استفاده slug در صفحه دیگه منو

3 سال پیش
توسط bardia مطرح شد
آفلاین
user-avatar
bardia ( 22836 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : Golang/Laravel

سلام
من یه منو دارم برا نمایش اطلاعات
حال زمانی که روی منوی کلیک می کنم باید اطلاعات رو توی صفحه دیگه ای نشون بده منتها با خطای زیر روبه رو میشم

This ۱۲۷.۰.۰.۱ page can’t be found
No webpage was found for the web address: http://۱۲۷.۰.۰.۱:۸۰۰۰/article/جام-جهانی
HTTP ERROR ۴۰۴

کد قسمت روت

route::get('/article/{menu}','menucontroller@showpage')->name('show.page');

کد قسمت کنترلر

use App\Menu;
class menucontroller extends Controller
{
  public function showpage(Menu $menu){
    return view('page.post');
  }
}

کد قسمت نمایش منو ها

<li class="menu-has-children" >
<a href="{{ route('show.page' , ['menu' => $menu->slug]) }}" > {{$menu->name }}</a>
@if ($menu->children->count() > ۰)
  <ul> 
    @foreach($menu->children as $child)
      @include('layouts.querysubmenu', ['menu' => $child])
    @endforeach
  </ul>
@endif
</li>

کد نمایش مطلب پست موردنظر

@extends('article')
@section('content')
<section id="about">
  <div class="container">
   <div class="row about-container" style="direction: rtl;">
    <div class="col-lg-۱۲ content order-lg-۱ order-۲">
      <h۴ class="title" style="text-align: right;">
       <a href="" >{{ $menu->name }}</a>
       <hr>
      </h۴>
      <p class="description" >
        {!! $menu->name !!}
      </p>
      <hr> </div>
    </div>
 </section><!-- #about -->
 @endsection
برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید