نمایش ندادن مقدار در سبد خرید

2 هفته پیش
توسط Matthew مطرح شد
Matthew ( 16290 تجربه )
2 هفته پیش
تخصص : ساده

@ali.bayat

@foreach($lap as $key=>$laps)
<tr>
  <td class="text-center"><a href="<?= Url('product');?>{!! '/'.$laps->id !!}"><img class="img-thumbnail" title="{{$laps->title}}" alt="{{$laps->title}}" src="{!!  \App\Image::find($laps->image_id)->address_image !!}" width="۵۰px" height="۵۰px"></a></td>
  <td class="text-left"><a href="<?= Url('product');?>{!! '/'.$laps->id !!}">{{$laps->title}}</a></td>
  <td class="text-right">{{$t۱[$key]}} </td>
  <td class="text-right">{!! number_format($laps->price)!!} تومان</td>
  <?php $t۳+=($laps->price * $t۱[$key]);?>
<td data-product-id="{{$laps->id}}" class="close۱" ><button class="btn btn-danger btn remove"  title="حذف" onClick="" type="button">حذف</td>
</tr>
@endforeach
// jquery codeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
$("document").on("click", ".close", function(e){
  const productID = $(this).data("product-id");
  // happy code
})

من سبد خرید نوشتم اما الان میخوام وقتی رو ی دکمه کلیک کردن بتون تعداد هر کالا رو کم کنم اما اول باید مقدار رو نمایش بدم فقز یمقدار اولین کالا نمایش داده میشه

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید