هماهنگ گردن سیستم لایسنس راست چین با محصول خود

- 4 هفته پیش
توسط Alimotreb آپدیت شد
reza_yki ( 1985 تجربه )
1 ماه پیش

سلام دوستان من میخوام محصولم رو بر روی راست چین منتشر کنم و می خوام لایسنس راست چین رو برای پیاده کنم. راهنمایی که قرار دادن خیلی گنگه:
http://www.rtl-theme.com/dl/license_document.pdf
از کاربر باید یه نام کاربری گرفت و یک کد سفارش. پس دامنه رو این جا برای چی پست کرده تو کدش؟؟

این هم آموزش فعال کردن محصول برای مشتری:
https://www.rtl-theme.com/blog/rtl-licsince-activation/

ممنون از همه

بهترین پاسخ انتخاب شده توسط reza_yki
Alimotreb
1 ماه پیش

سلام
@rezayki

طبق مستندات بخوایید کار کنید

این فایل میشه
این فایل رو هم میتونید یه جا اینکلود کنید
یا شروط دیگه روش بزارید

تو قسمت header
هم میتونید فایل index.php
خود وردپرس رو بزارید.

header('file dg inja bezarid ');
break;

و ...

<?php
  ini_set('display_errors',1);
  error_reporting(E_ALL);
  ob_start();
  session_start();
?>
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>لایسنس</title>
    <link rel="stylesheet" href="../public/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../public/css/font.css">
    <link rel="stylesheet" href="../public/css/icons.css">
    <style>

    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container-fluid py-5">
        <?php
          /**
           * Get post value
           *
           * @param $name
           * @return string
           */
          function post($name){
            if(!empty($_POST[$name])){
              return trim($_POST[$name]);
            }
          }

        ?>
        <div class="row">
          <div class="col-md-8 mx-auto">
            <span class="anchor" id="formUserEdit"></span>
            <!-- form user info -->
            <div class="card card-outline-secondary">
              <div class="card-body">
                <?php
                  if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=="POST"){
                    $license_username=post('license_username');
                    $license_order_id=post('license_order_id');
                    $site_domain=post('site_domain');
                    //determine if db given configs is true:
                    try{
                      function send($api,$username,$order_id,$domain){
                        $url = 'http://www.rtl-theme.com/oauth/';
                        $ch = curl_init();
                        curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url);
                        curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,"api=$api&username=$username&order_id=$order_id&domain=$domain");
                        curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
                        curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
                        $res = curl_exec($ch);
                        curl_close($ch);
                        return $res;
                      }
                      $api = 'rtl51f6b523456789fghyuiofdddfd';
                      $result = send($api,$license_username,$license_order_id,$site_domain);

                      switch ($result) {
                        case '1':
                          $_SESSION['license_username']=$license_username;
                          $_SESSION['license_order_id']=$license_order_id;
                          $_SESSION['site_domain']=$site_domain;
                          //redirect to next part:
                          header('file dg inja bezarid ');
                          break;
                        case '-1':
                          throw new Exception('API is not valid.');
                          break;
                        case '-2':
                          throw new Exception('username is wrong.');
                          break;
                        case '-3':
                          throw new Exception('order id is wrong.');
                          break;
                        case '-4':
                          throw new Exception('order id has been used.');
                          break;
                        case '-5':
                          throw new Exception('the order id has no relation with username.');
                          break;
                        default:
                          throw new Exception('unknown error!');
                          break;
                      }
                    }catch(Exception $exception){
                ?>
                    <div>
                      <div class="text-center alert alert-danger">
                        <span class="pull-left"><?php echo $exception->getMessage(); ?></span>
                        <div class="clearfix"></div>
                      </div>
                    </div>
                <?php
                    }
                  }
                ?>
                <form action="<?php echo htmlentities($_SERVER['PHP_SELF']); ?>" method="POST" role="form" autocomplete="off">
                  <h4 class="text-center">Checking License (by rtl-theme)</h4>
                  <hr>
                  <div class="form-group row">
                    <label class="col-md-3 col-form-label form-control-label">rtl-theme username</label>
                    <div class="col-md-9">
                      <input name="license_username" class="form-control" type="text" placeholder="username" value="<?php echo (post('license_username') ? post('license_username') : ''); ?>" required autofocus>
                    </div>
                  </div>
                  <div class="form-group row">
                    <label class="col-md-3 col-form-label form-control-label">rtl-theme order id</label>
                    <div class="col-md-9">
                      <input name="license_order_id" class="form-control" type="text" placeholder="order id" value="<?php echo (post('license_order_id') ? post('license_order_id') : ''); ?>" required>
                    </div>
                  </div>
                  <div class="form-group row">
                    <label class="col-md-3 col-form-label form-control-label">your site domain</label>
                    <div class="col-md-9">
                      <input name="site_domain" class="form-control" type="text" placeholder="domain" value="<?php echo (post('site_domain') ? post('site_domain') : htmlentities($_SERVER['SERVER_NAME'])); ?>" required>
                    </div>
                  </div>
                  <div class="form-group row">
                    <label class="col-md-3 col-form-label form-control-label"></label>
                    <div class="col-md-9">
                      <button type="submit" class="pull-left btn btn-primary">
                        Next
                      </button>
                    </div>
                  </div>
                </form>
              </div>
            </div>
            <!-- /form user info -->

          </div>
        </div>
    </div>
  </body>
</html>

فایل های بوت استرپ و اینا رو هم میتونید خودتون لود کنید...

موفق باشید

Alimotreb ( 92492 تجربه )
1 ماه پیش

سلام
@rezayki

طبق مستندات بخوایید کار کنید

این فایل میشه
این فایل رو هم میتونید یه جا اینکلود کنید
یا شروط دیگه روش بزارید

تو قسمت header
هم میتونید فایل index.php
خود وردپرس رو بزارید.

header('file dg inja bezarid ');
break;

و ...

<?php
  ini_set('display_errors',1);
  error_reporting(E_ALL);
  ob_start();
  session_start();
?>
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>لایسنس</title>
    <link rel="stylesheet" href="../public/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../public/css/font.css">
    <link rel="stylesheet" href="../public/css/icons.css">
    <style>

    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container-fluid py-5">
        <?php
          /**
           * Get post value
           *
           * @param $name
           * @return string
           */
          function post($name){
            if(!empty($_POST[$name])){
              return trim($_POST[$name]);
            }
          }

        ?>
        <div class="row">
          <div class="col-md-8 mx-auto">
            <span class="anchor" id="formUserEdit"></span>
            <!-- form user info -->
            <div class="card card-outline-secondary">
              <div class="card-body">
                <?php
                  if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=="POST"){
                    $license_username=post('license_username');
                    $license_order_id=post('license_order_id');
                    $site_domain=post('site_domain');
                    //determine if db given configs is true:
                    try{
                      function send($api,$username,$order_id,$domain){
                        $url = 'http://www.rtl-theme.com/oauth/';
                        $ch = curl_init();
                        curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url);
                        curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,"api=$api&username=$username&order_id=$order_id&domain=$domain");
                        curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
                        curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
                        $res = curl_exec($ch);
                        curl_close($ch);
                        return $res;
                      }
                      $api = 'rtl51f6b523456789fghyuiofdddfd';
                      $result = send($api,$license_username,$license_order_id,$site_domain);

                      switch ($result) {
                        case '1':
                          $_SESSION['license_username']=$license_username;
                          $_SESSION['license_order_id']=$license_order_id;
                          $_SESSION['site_domain']=$site_domain;
                          //redirect to next part:
                          header('file dg inja bezarid ');
                          break;
                        case '-1':
                          throw new Exception('API is not valid.');
                          break;
                        case '-2':
                          throw new Exception('username is wrong.');
                          break;
                        case '-3':
                          throw new Exception('order id is wrong.');
                          break;
                        case '-4':
                          throw new Exception('order id has been used.');
                          break;
                        case '-5':
                          throw new Exception('the order id has no relation with username.');
                          break;
                        default:
                          throw new Exception('unknown error!');
                          break;
                      }
                    }catch(Exception $exception){
                ?>
                    <div>
                      <div class="text-center alert alert-danger">
                        <span class="pull-left"><?php echo $exception->getMessage(); ?></span>
                        <div class="clearfix"></div>
                      </div>
                    </div>
                <?php
                    }
                  }
                ?>
                <form action="<?php echo htmlentities($_SERVER['PHP_SELF']); ?>" method="POST" role="form" autocomplete="off">
                  <h4 class="text-center">Checking License (by rtl-theme)</h4>
                  <hr>
                  <div class="form-group row">
                    <label class="col-md-3 col-form-label form-control-label">rtl-theme username</label>
                    <div class="col-md-9">
                      <input name="license_username" class="form-control" type="text" placeholder="username" value="<?php echo (post('license_username') ? post('license_username') : ''); ?>" required autofocus>
                    </div>
                  </div>
                  <div class="form-group row">
                    <label class="col-md-3 col-form-label form-control-label">rtl-theme order id</label>
                    <div class="col-md-9">
                      <input name="license_order_id" class="form-control" type="text" placeholder="order id" value="<?php echo (post('license_order_id') ? post('license_order_id') : ''); ?>" required>
                    </div>
                  </div>
                  <div class="form-group row">
                    <label class="col-md-3 col-form-label form-control-label">your site domain</label>
                    <div class="col-md-9">
                      <input name="site_domain" class="form-control" type="text" placeholder="domain" value="<?php echo (post('site_domain') ? post('site_domain') : htmlentities($_SERVER['SERVER_NAME'])); ?>" required>
                    </div>
                  </div>
                  <div class="form-group row">
                    <label class="col-md-3 col-form-label form-control-label"></label>
                    <div class="col-md-9">
                      <button type="submit" class="pull-left btn btn-primary">
                        Next
                      </button>
                    </div>
                  </div>
                </form>
              </div>
            </div>
            <!-- /form user info -->

          </div>
        </div>
    </div>
  </body>
</html>

فایل های بوت استرپ و اینا رو هم میتونید خودتون لود کنید...

موفق باشید

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید