چگونه بعد از ثبت نام کردن کاربر به موبایل کاربر sms بفرستد

- 4 هفته پیش
توسط محمود خسروی آپدیت شد
محمود خسروی ( 2519 تجربه )
4 هفته پیش

سلام من میخوام بعد از ثببت نام کردن کاربر به کاربر sms بفرسته چطوریه؟

من در جدول کاربران اطلاعات زیر را به همراه دارم.

public function up()
{
  Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
    $table->bigIncrements('id');
    $table->boolean('active')->default(false);
    $table->string('level')->default('user');
    $table->string('first_name');
    $table->string('last_name');
    $table->string('mobile');
    $table->string('birth_date');
    $table->boolean('gender');
    $table->bigInteger('province_id')->unsigned();
    $table->bigInteger('city_id')->unsigned();
    $table->text('address');
    $table->string('email')->unique();
    $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
    $table->string('password');
    $table->rememberToken();
    $table->timestamps();

    $table->foreign('province_id')->references('id')->on('provinces')->onDelete('cascade');
    $table->foreign('city_id')->references('id')->on('cities')->onDelete('cascade');
  });
}

<ltr>

register.php

</ltr>

public function register(Request $request)
{
  return User::create([
    'first_name' => $request->first_name,
    'last_name' => $request->last_name,
    'gender' => $request->gender,
    'mobile' => $request->mobile,
    'address' => $request->address,
    'birth_date' => $request->birth_date,
    'province_id' => $request->province_id,
    'city_id' => $request->city_id,
    'email' => $request->email,
    'password' => bcrypt($request->password)
  ]);
  if ($request->save()) {
    $request->validate([
      'mobile' => 'required',
    ]);
    $sendSms = new User;
    $sendSms->mobile = $request->mobile;
    $sendSms->code = rand(۱۰۰۰۰,۹۹۹۹۹);
    if ($sendSms->save()) {
      try {
        $api = new \Kavenegar\KavenegarApi("Api Examplle");
        $sender = "۱۰۰۰۴۳۴۶";
        $message = "کد تایید شما $sendSms->code است.";
        $receptor = $sendSms->mobile_number;
        $result = $api->Send($sender, $receptor, $message);
        if ($result) {
          foreach ($result as $r) {
            echo "messageid = $r->messageid";
            echo "message = $r->message";
            echo "status = $r->status";
            echo "statustext = $r->statustext";
            echo "sender = $r->sender";
            echo "receptor = $r->receptor";
            echo "date = $r->date";
            echo "cost = $r->cost";
          }
        }
      } catch (\Kavenegar\Exceptions\ApiException $e) {
        echo $e->errorMessage();
      } catch (\Kavenegar\Exceptions\HttpException $e) {
        echo $e->errorMessage();
      }
    }
  }
  /*$this->validator($request->all())->validate();

  event(new Registered($user = $this->create($request->all())));

  $this->guard()->login($user);

  return $this->registered($request, $user)
          ?: redirect($this->redirectPath());*/
}
محمود خسروی ( 2519 تجربه )
4 هفته پیش

من از روش زیر استفاده کردم اما sms ، پنج رقمی برای من نیامد، اما همه اطلاعات بجز $code با موفقیت در دیتابیس ذخیره شده است.

public function register(Request $request)
{
  $code = rand(10000,99999);
  $user = User::create([
    'first_name' => $request->first_name,
    'last_name' => $request->last_name,
    'gender' => $request->gender,
    'mobile' => $request->mobile,
    'code', $code,
    'address' => $request->address,
    'birth_date' => $request->birth_date,
    'province_id' => $request->province_id,
    'city_id' => $request->city_id,
    'email' => $request->email,
    'password' => bcrypt($request->password)
  ]);

  if ($user->save()) {
    try {
      $api = new KavenegarKavenegarApi("Api lkey");
      $sender = "10004346";
      $message = "کد تایید شما $user->code است.";
      $receptor = $user->mobile;
      $result = $api->Send($sender, $receptor, $message);
      if ($result) {
        foreach ($result as $r) {

دوستان اگر میدانند راهمنمایی کنند.

Alimotreb ( 91342 تجربه )
4 هفته پیش

سلام
@oxbir
این قسمت رو بیخیالش بشید


if ($user->save())

قبلش دستورات و کد های ارسال اس ام اس رو بزنید که بعد از ذخیره کاربر پیامک رو بفرسته ، که ببینیم میفرسته اصلا یا نه!
فعلا شرطی براش نذارید ببینیم کد رو ارسال میکنه ، بعد اگر ارسال کرد
طی شروط مختلف شرایط رو مهیا کنید برای ارسال اس ام اس!

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید