کاستوم کردن مسیر ویو فرم لاگین

4 سال پیش توسط محمد نمازی مطرح شد
آفلاین
user-avatar
محمد نمازی ( 14767 تجربه )
4 سال پیش
تخصص : توسعه دهنده وب

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

باسلام،
چطور میشه مسیر ویو لاگین و رجیستر رو تغییر داد ؟

کد کنترولر لاگین :

<?php

namespace AppHttpControllersAuth;

use AppEventsUserActivation;
use AppHttpControllersController;
use AppUser;
use CarbonCarbon;
use IlluminateFoundationAuthAuthenticatesUsers;
use IlluminateHttpRequest;
use Socialite;

class LoginController extends Controller
{
  /*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | Login Controller
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | This controller handles authenticating users for the application and
  | redirecting them to your home screen. The controller uses a trait
  | to conveniently provide its functionality to your applications.
  |
  */

  use AuthenticatesUsers;

  /**
   * Where to redirect users after login.
   *
   * @var string
   */
  protected $redirectTo = '/';

  /**
   * Create a new controller instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct()
  {
    $this->middleware('guest')->except('logout');
  }

  /**
   * Handle a login request to the application.
   *
   * @param IlluminateHttpRequest $request
   * @return IlluminateHttpRedirectResponse|IlluminateHttpResponse
   */
  public function login(Request $request)
  {
    $this->validateLogin($request);

    // If the class is using the ThrottlesLogins trait, we can automatically throttle
    // the login attempts for this application. We'll key this by the username and
    // the IP address of the client making these requests into this application.
    if ($this->hasTooManyLoginAttempts($request)) {
      $this->fireLockoutEvent($request);

      return $this->sendLockoutResponse($request);
    }

    if(auth()->validate($request->only('email' , 'password'))) {
      $user = User::whereEmail($request->input('email'))->first();
      if($user->active == 0 ) {
        $checkActiveCode = $user->activationCode()->where('expire' , '>=' , Carbon::now() )->latest()->first();

        if(count($checkActiveCode) == 1) {
          if($checkActiveCode->expire > Carbon::now() ) {
            $this->incrementLoginAttempts($request);
            return back()->withErrors(['code' => 'ایمیل فعال سازی قبلا به ایمیل شما ارسال شد بعد از 15 دقیقه دوباره برای ارسال ایمیل لاگین کنید']);
          }
        } else {
          event(new UserActivation($user));
        }
      }
    }

    if ($this->attemptLogin($request)) {
      return $this->sendLoginResponse($request);
    }

    // If the login attempt was unsuccessful we will increment the number of attempts
    // to login and redirect the user back to the login form. Of courses, when this
    // user surpasses their maximum number of attempts they will get locked out.
    $this->incrementLoginAttempts($request);

    return $this->sendFailedLoginResponse($request);
  }

  public function redirectToProvider()
  {
    return Socialite::driver('google')->redirect();
  }

  public function handleProviderCallback()
  {
    $social_user = Socialite::driver('google')->user();
    $user = User::whereEmail($social_user->getEmail())->first();

    if( ! $user ) {
      $user = User::create([
        'name' => $social_user->getName(),
        'email' => $social_user->getEmail(),
        'password' => bcrypt($social_user->getId())
      ]);
    }

    if($user->active == 0) {
      $user->update([
        'active' => 1
      ]);
    }

    auth()->loginUsingId($user->id);
    return redirect('/');
  }
}
آفلاین
user-avatar
بهرام ( 11972 تجربه )
4 سال پیش
تخصص : Laravel developer

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

سلام
برای تغییر ویو لاگین وارد trait که use شده یعنی AuthenticatesUsers بشید و در تابع showLoginForm ویو که میخوایید رو نمایش بدید.
واسه رجیستر هم که باید به trait مربوط به خودش یعنی RegistersUsers برید و در تابع showRegistrationForm ویو مورد نظرتون رو قرار بدید.
البته میتونید این تابع ها رو توی همون کنترلرتون بازنویسی کنید.

برای ارسال پاسخ لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.