آفلاین
user-avatar

گرفتن دیتا از calendar

1 سال پیش
توسط کامران داور آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
مونا ( 5500 تجربه )
1 سال پیش
تخصص : علاقه مند به برنامه نویسی

سلام دوستان
وقتتون بخیر
من روی کامپوننت calendar ، یک onchange تعریف کردم ولی وقتی یک روز رو از داخل calendar انتخاب میکنم هیچ دیتایی به من نمیده. در واقع من خواستم وقتی روزی انتخاب شد setstate انجام بشه و داخل date بریزه. کدم هم به این شکله:

import React, { Component } from "react";
import ListItem from "./ListItem";
import Calendar from "react-persian-calendar";
import moment from 'moment-jalaali';

export default class todoList extends Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   text: "",
   todoList: [],
   showList: false,
   deadLine: "",
   showCalendar: false,
   date:''
  };
  this.handleClickCheckBox = this.handleClickCheckBox.bind(this);
 }
 handleDeadLine = e => {};
 handleSubmit = e => {
  e.preventDefault();
  let text = this.state.text;
  this.state.todoList.push({
   id: new Date(),
   text,
   checked: false
   // deadLine:
  });

  this.setState({ ...todoList, showList: true });
 };
 handleChange = e => {
  this.setState({ text: e.target.value });
 };
 handleClickCheckBox(id) {
  this.state.todoList.filter(item => {
   if (item.id === id) {
    item.checked = !item.checked;
   }
  });
  this.setState({ todoList: this.state.todoList });
 }
 handleDelete = id => {
  let todolist = this.state.todoList.filter(item => {
   if (item.id !== id) return true;
   else return false;
  });
  this.setState({ todoList: todolist });
 };
 setWrapperRef = node => {
  this.wrapperRef = node;
 };
 componentDidMount() {
  document
   .querySelector("body")
   .addEventListener("click", this.handleDeadLine, false);
 }
 componentWillUnmount() {
  document
   .querySelector("body")
   .removeEventListener("click", this.handleDeadLine, false);
 }
 handleDeadLine = event => {
  if (this.wrapperRef && !this.wrapperRef.contains(event.target)) {
   this.setState({
    showCalendar: false
   });
  }
   else{
    this.setState({
     showCalendar:true
    })
   }
  }
  handlerCalendar = value=>{
   this.setState({date:value});

  }
  handleChangeInputDate = e=>{
   if(this.state.date !== null){
    let date =this.state.date;
    date=date.moment().format('jYYYY/jM/jD');
    this.setState({date})
   }
   else{
    this.setState({date:''})
   }
  }

 render() {
  let TotalDone = this.state.todoList.filter(item => {
   if (item.checked === true) return true;
  });
  let Uncomplete = this.state.todoList.filter(item => {
   if (item.checked === false) return true;
  });
  return (
   <div>
    <form onSubmit={this.handleSubmit} className="formStyle">
     <div>
      <table>
       <tbody>
       <tr>
        <td>عنوان تسک:</td>
        <td>
         <input onChange={this.handleChange} value={this.state.text} />
        </td>
       </tr>
       <tr>
        <td>زمان انجام تسک:</td>
        <td>
         <input ref={this.setWrapperRef} defaultValue={this.state.date} />
          {this.state.showCalendar && <Calendar value={this.state.date} onChange={this.handlerCalendar}></Calendar>}
        </td>
       </tr>
       <tr>
        <td></td>
        <td>
         <button type="submit" className="btnAddStyle">
          Add Item
         </button>
        </td>
       </tr>
       </tbody>
      </table>
     </div>
     <div>
      {this.state.showList && (
       <ul className="ulStyle">
        {this.state.todoList
         .filter(item => {
          if (item.checked === false) {
           return true;
          }
         })
         .map(item => {
          return (
           <ListItem
            key={item.id}
            text={item.text}
            id={item.id}
            onClickCheckbox={this.handleClickCheckBox}
            onDelete={this.handleDelete}
            checked={item.checked}
           />
          );
         })}
       </ul>
      )}
     </div>
     <div className="showTotalTask">
      <span>Total Done:</span>
      <span>{TotalDone.length}</span>
     </div>
     <div className="Complete-UncompleteTask">
      <div>
       <span>CompleteTask:</span>
       <span>{TotalDone.length}</span>
      </div>
      <div>
       <span>UnCompleteTask:</span>
       <span>{Uncomplete.length}</span>
      </div>
     </div>
    </form>
    {
     <ul className="ulStyle" style={{ marginTop: "20px", padding: "0px" }}>
      <h1
       style={{
        fontSize: "16px",
        backgroundColor: "#F6D7B9",
        padding: "5px"
       }}
      >
       Complete Tasks
      </h1>
      {this.state.todoList
       .filter(item => {
        if (item.checked === true) {
         return true;
        }
       })
       .map(item => {
        return (
         <div>
          <ListItem
           key={item.id}
           text={item.text}
           id={item.id}
           onClickCheckbox={this.handleClickCheckBox}
           onDelete={this.handleDelete}
           checked={item.checked}
          />
         </div>
        );
       })}
     </ul>
    }
   </div>
  );
 }
}
آفلاین
user-avatar
کامران داور ( 21796 تجربه )
1 سال پیش
تخصص : Front-end developer

اشتباه در در متد handlerCalendar رخ داده.
شما نمیتونید مستقیما به value به این شکلی که نوشتید دسترسی پیداکنید.
باید این طور بنویسید:

  handlerCalendar = e=>{
   this.setState({date:e.target.value});

  }
برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید