آفلاین
user-avatar

hasManyThrough laravel for many to many

3 سال پیش
توسط تیرداد آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
تیرداد ( 6738 تجربه )
3 سال پیش

جداولم به صورت زیر هست

locations
-id
-package_id
-name

packages
-id
-name

tours
-id
-name

tour_package
-tour_id
-package_id

location_package
-location_id
-package_id

بین location و package رابطه many to many دارم . و بین package و tour هم one to many حالا می خوام بتونم به این مقدار دسترسی داشته باشم .
tour->package->location->name

یعنی می خوام رابطه ی Has Many Through رو برای many to many داشته باشم

آفلاین
user-avatar
تیرداد ( 6738 تجربه )
3 سال پیش

فعلا با این روش تونستم به مقدار location->name دسترسی پیدا کنم

$tour = Tour::with('package.locations')->get();
برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید