علی رحمانی
4 سال پیش توسط علی رحمانی مطرح شد
2 پاسخ

اصلاح Sluggable برای فارسی

این تنظیماتی که برای slug هستش روی سرور برای من اصلا درست کار نمیکنه. من این رو پیدا کردم و درست کار میکنه الان

'method' => function ($string, $separator = '-') {
  if (is_null($string)) {
    return "";
  }

  // Remove spaces from the beginning and from the end of the string
  $string = trim($string);

  // Lower case everything
  // using mb_strtolower() function is important for non-Latin UTF-8 string | more info: http://goo.gl/QL2tzK
  $string = mb_strtolower($string, "UTF-8");;

  // Make alphanumeric (removes all other characters)
  // this makes the string safe especially when used as a part of a URL
  // this keeps latin characters and arabic charactrs as well
  $string = preg_replace("/[^a-z0-9_\s-ءاأإآؤئبتثجحخدذرزسشصضطظعغفقكلمنهويةى]#u/", "", $string);

  // Remove multiple dashes or whitespaces
  $string = preg_replace("/[\s-]+/", " ", $string);

  // Convert whitespaces and underscore to the given separator
  $string = preg_replace("/[\s_]/", $separator, $string);

  return $string;
},

لاراول
تگ‌های محبوب
لاراول
php
laravel
متفرقه
reactjs
عمومی
html_css
nodejs
vuejs
وردپرس
پایتون
css
فلاتر
react
javascript
ثبت پرسش جدید
حسام موسوی
تخصص : طراح و برنامه نویس
@hesammousavi 4 سال پیش مطرح شد
0

بخاطر اینکه تنظیماتتون باید این باشه

  'method' => function($string, $separator = '-') {
    $_transliteration = ["/ö|œ/" => "e",
      "/ü/" => "e",
      "/Ä/" => "e",
      "/Ü/" => "e",
      "/Ö/" => "e",
      "/À|Á|Â|Ã|Å|Ǻ|Ā|Ă|Ą|Ǎ/" => "",
      "/à|á|â|ã|å|ǻ|ā|ă|ą|ǎ|ª/" => "",
      "/Ç|Ć|Ĉ|Ċ|Č/" => "",
      "/ç|ć|ĉ|ċ|č/" => "",
      "/Ð|Ď|Đ/" => "",
      "/ð|ď|đ/" => "",
      "/È|É|Ê|Ë|Ē|Ĕ|Ė|Ę|Ě/" => "",
      "/è|é|ê|ë|ē|ĕ|ė|ę|ě/" => "",
      "/Ĝ|Ğ|Ġ|Ģ/" => "",
      "/ĝ|ğ|ġ|ģ/" => "",
      "/Ĥ|Ħ/" => "",
      "/ĥ|ħ/" => "",
      "/Ì|Í|Î|Ï|Ĩ|Ī| Ĭ|Ǐ|Į|İ/" => "",
      "/ì|í|î|ï|ĩ|ī|ĭ|ǐ|į|ı/" => "",
      "/Ĵ/" => "",
      "/ĵ/" => "",
      "/Ķ/" => "",
      "/ķ/" => "",
      "/Ĺ|Ļ|Ľ|Ŀ|Ł/" => "",
      "/ĺ|ļ|ľ|ŀ|ł/" => "",
      "/Ñ|Ń|Ņ|Ň/" => "",
      "/ñ|ń|ņ|ň|ʼn/" => "",
      "/Ò|Ó|Ô|Õ|Ō|Ŏ|Ǒ|Ő|Ơ|Ø|Ǿ/" => "",
      "/ò|ó|ô|õ|ō|ŏ|ǒ|ő|ơ|ø|ǿ|º/" => "",
      "/Ŕ|Ŗ|Ř/" => "",
      "/ŕ|ŗ|ř/" => "",
      "/Ś|Ŝ|Ş|Ș|Š/" => "",
      "/ś|ŝ|ş|ș|š|ſ/" => "",
      "/Ţ|Ț|Ť|Ŧ/" => "",
      "/ţ|ț|ť|ŧ/" => "",
      "/Ù|Ú|Û|Ũ|Ū|Ŭ|Ů|Ű|Ų|Ư|Ǔ|Ǖ|Ǘ|Ǚ|Ǜ/" => "",
      "/ù|ú|û|ũ|ū|ŭ|ů|ű|ų|ư|ǔ|ǖ|ǘ|ǚ|ǜ/" => "",
      "/Ý|Ÿ|Ŷ/" => "",
      "/ý|ÿ|ŷ/" => "",
      "/Ŵ/" => "",
      "/ŵ/" => "",
      "/Ź|Ż|Ž/" => "",
      "/ź|ż|ž/" => "",
      "/Æ|Ǽ/" => "E",
      "/ß/" => "s",
      "/IJ/" => "J",
      "/ij/" => "j",
      "/Œ/" => "E",
      "/ƒ/" => ""];
    $quotedReplacement = preg_quote($separator, '/');
    $merge = [
      '/[^\s\p{Zs}\p{Ll}\p{Lm}\p{Lo}\p{Lt}\p{Lu}\p{Nd}]/mu' => ' ',
      '/[\s\p{Zs}]+/mu' => $separator,
      sprintf('/^[%s]+|[%s]+$/', $quotedReplacement, $quotedReplacement) => '',
    ];
    $map = $_transliteration + $merge;
    unset($_transliteration);
    return preg_replace(array_keys($map), array_values($map), $string);
  },

علی رحمانی
@pishguy 4 سال پیش مطرح شد
0

سلام نه از اون نیست این تنظیمات رو من دارم ولی نمیدونم چرا الان روی سه تا سرور با انواع سیستم عامل های دبیان ابونتو و سنت او اس هم تست کردم جواب نمیده و منفی یک میزنه یا خالی برمیگردونه slug رو


برای ارسال پاسخ لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام