خطای BadMethodCallException

4 سال پیش توسط bardia مطرح شد
آفلاین
user-avatar
bardia ( 22926 تجربه )
4 سال پیش
تخصص : Golang/Laravel

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

من زمانی که میخوام اطلاعاتمو ویرایش کنم روی دکمه ویریاش کلیک می کنم با خطای زیر مواجه می شم

BadMethodCallException
Method App\Http\Controllers\PhysiciansController::edit does not exist.

این روت من

  Route::patch('/update' ,'[email protected]')->name('phsicians.update');
  Route::get('/alldate/{id}/edite' , '[email protected]')->name('phsicians.edit');

این کنترلر من

 public function edite($id)
  {
    $find=Physician::find($id);
    $specializtion = specializtion::all()->pluck('name' , 'id');
    // $Physician=Physician::all()->pluck('name');
    return view('admin.physicians.update' , compact('find' , 'specializtion'));
  }
  public function update($id)
  {
    request()->validate([
      'pname' => 'required'
    ]);
    Physician::create([
      'name'=> $request->pname,
      'specialization_id'=>$request->sname
    ]);
    session()->flash('message' , 'پزشک مورد نظر با موفقیت بروز رسانی شد');
    return redirect()->route('phsicians.show');
  }
آفلاین
user-avatar
حسام موسوی ( 473667 تجربه )
4 سال پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

با سلام اطلاعات کل کلاستون رو بفرستید منظورم نام کلاس و namespace و مکان قرار گیری فایلتون هست

آفلاین
user-avatar
bardia ( 22926 تجربه )
4 سال پیش
تخصص : Golang/Laravel

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0
namespace AppHttpControllers; 
use AppPhysician; 
use Appspecializtion; 
use IlluminateHttpRequest;

  class PhysiciansController extends Controller

این اطلاعاتی که فرستادم دورسه
یا باید چیز دیگز بفرستم

آفلاین
user-avatar
حسام موسوی ( 473667 تجربه )
4 سال پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس

لینک کوتاه اشتراک گذاری

1

نه نیازی نیست اگر دقت کنید نام edit رو اشتباه در کنترلر edite وارد کردید

 public function edite($id)

دقت به عنوان متد کنید

برای ارسال پاسخ لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.