مشکل eloquent sluggable

1 سال پیش توسط مرتضی مرادی آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
Ali ( 6917 تجربه )
4 سال پیش
تخصص : مثلا برنامه نویس

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

با سلام
من قبلا از پکیج eloquent sluggable استفاده میکردم به درستی کار میکرد اما جدید به یک مشکل برخوردم slug ها رو به صورت فینگلیش ذخیره میکنه؟! خواستم ببینم نحوه استفاده ایین پکیج تغیر کرده
لینک پکیج
https://github.com/cviebrock/eloquent-sluggable

آفلاین
user-avatar
سیدعلی موسوی ( 149158 تجربه )
4 سال پیش
تخصص : سی شارپ و پی اچ پی

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

سلام ادرس زیر رو برید یک فایل تنظیمات با نام config.php اونجا قرار داره.

app/config/packages/cviebrock/eloquent-sluggable

برای پشتیبانی از زبان‌های یونیکد فقط کافیه که متد زیر را به اون گزینه نسبت بدید و فایل config.php رو save کنید. بعد از اون به راحتی میتونید برید دنبال بقیه کارهاتون

    'method' => function($string, $separator = '-') {
          $_transliteration = array(
            '/ä|æ|ǽ/' => 'ae',
            '/ö|œ/' => 'oe',
            '/ü/' => 'ue',
            '/Ä/' => 'Ae',
            '/Ü/' => 'Ue',
            '/Ö/' => 'Oe',
            '/À|Á|Â|Ã|Å|Ǻ|Ā|Ă|Ą|Ǎ/' => 'A',
            '/à|á|â|ã|å|ǻ|ā|ă|ą|ǎ|ª/' => 'a',
            '/Ç|Ć|Ĉ|Ċ|Č/' => 'C',
            '/ç|ć|ĉ|ċ|č/' => 'c',
            '/Ð|Ď|Đ/' => 'D',
            '/ð|ď|đ/' => 'd',
            '/È|É|Ê|Ë|Ē|Ĕ|Ė|Ę|Ě/' => 'E',
            '/è|é|ê|ë|ē|ĕ|ė|ę|ě/' => 'e',
            '/Ĝ|Ğ|Ġ|Ģ/' => 'G',
            '/ĝ|ğ|ġ|ģ/' => 'g',
            '/Ĥ|Ħ/' => 'H',
            '/ĥ|ħ/' => 'h',
            '/Ì|Í|Î|Ï|Ĩ|Ī|Ĭ|Ǐ|Į|İ/' => 'I',
            '/ì|í|î|ï|ĩ|ī|ĭ|ǐ|į|ı/' => 'i',
            '/Ĵ/' => 'J',
            '/ĵ/' => 'j',
            '/Ķ/' => 'K',
            '/ķ/' => 'k',
            '/Ĺ|Ļ|Ľ|Ŀ|Ł/' => 'L',
            '/ĺ|ļ|ľ|ŀ|ł/' => 'l',
            '/Ñ|Ń|Ņ|Ň/' => 'N',
            '/ñ|ń|ņ|ň|ʼn/' => 'n',
            '/Ò|Ó|Ô|Õ|Ō|Ŏ|Ǒ|Ő|Ơ|Ø|Ǿ/' => 'O',
            '/ò|ó|ô|õ|ō|ŏ|ǒ|ő|ơ|ø|ǿ|º/' => 'o',
            '/Ŕ|Ŗ|Ř/' => 'R',
            '/ŕ|ŗ|ř/' => 'r',
            '/Ś|Ŝ|Ş|Ș|Š/' => 'S',
            '/ś|ŝ|ş|ș|š|ſ/' => 's',
            '/Ţ|Ț|Ť|Ŧ/' => 'T',
            '/ţ|ț|ť|ŧ/' => 't',
            '/Ù|Ú|Û|Ũ|Ū|Ŭ|Ů|Ű|Ų|Ư|Ǔ|Ǖ|Ǘ|Ǚ|Ǜ/' => 'U',
            '/ù|ú|û|ũ|ū|ŭ|ů|ű|ų|ư|ǔ|ǖ|ǘ|ǚ|ǜ/' => 'u',
            '/Ý|Ÿ|Ŷ/' => 'Y',
            '/ý|ÿ|ŷ/' => 'y',
            '/Ŵ/' => 'W',
            '/ŵ/' => 'w',
            '/Ź|Ż|Ž/' => 'Z',
            '/ź|ż|ž/' => 'z',
            '/Æ|Ǽ/' => 'AE',
            '/ß/' => 'ss',
            '/IJ/' => 'IJ',
            '/ij/' => 'ij',
            '/Œ/' => 'OE',
            '/ƒ/' => 'f'
          );

          $quotedReplacement = preg_quote($separator, '/');
          $merge = array(
            '/[^sp{Zs}p{Ll}p{Lm}p{Lo}p{Lt}p{Lu}p{Nd}]/mu' => ' ',
            '/[sp{Zs}]+/mu' => $separator,
            sprintf('/^[%s]+|[%s]+$/', $quotedReplacement, $quotedReplacement) => '',
          );
          $map = $_transliteration + $merge;
          unset($_transliteration);
          return preg_replace(array_keys($map), array_values($map), $string);
      },

منبع: http://morilog.ir

آفلاین
user-avatar
مرتضی مرادی ( 12176 تجربه )
1 سال پیش
تخصص : توسعه دهنده لاراول و برنامه نویس اندروید

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

کار نمیکنه وقتی این متد رو اضافه میکنیم و میخواییم پروژه رو ران کنیم خطا میده :
LogicException

Your configuration files are not serializable.

at C:\Users\Shaparak\Desktop\emam es\es\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Console\ConfigCacheCommand.php:71
67| require $configPath;
68| } catch (Throwable $e) {
69| $this->files->delete($configPath);
70|

71| throw new LogicException('Your configuration files are not serializable.', 0, $e);
72| }
73|
74| $this->info('Configuration cached successfully!');
75| }

 Error::("Call to undefined method Closure::__set_state()")

 require()
برای ارسال پاسخ لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.