برگشت به دوره

چهارمین آزمون Laravel

پیشرفت شما: ٪0
0/ جلسه
آموزش لاراول

برای مشاهده دوره ابتدا لازمه وارد بشی یا ثبت‌نام کنی

ورود و عضویت
9
110
بخش اول مقدمات

معرفی دوره

ویدیو آموزشی 02:26

نصب PHP و MYSQL

ویدیو آموزشی 06:51

نصب و اجرای composer

ویدیو آموزشی 08:50

نصب لاراول

ویدیو آموزشی 11:42

آشنایی با artisan

ویدیو آموزشی 07:22
بخش دوم سیستم Route

آشنایی با سیستم Route

ویدیو آموزشی 07:28

پیاده‌سازی اولین route

ویدیو آموزشی 04:01

دریافت اطلاعات از url

ویدیو آموزشی 05:02

روت‌های گروهی لاراول

ویدیو آموزشی 04:55

اولین آزمون Laravel

آزمون 7 سوال
بخش سوم ویوها

آشنایی با ویوها

ویدیو آموزشی 05:32

انتقال اطلاعات به ویوها

ویدیو آموزشی 06:01

آشنایی با Blade

ویدیو آموزشی 08:15

دستورات کنترلی در blade

ویدیو آموزشی 12:40

پیاده‌سازی Master Page

ویدیو آموزشی 12:06

فایل‌های استاتیک

ویدیو آموزشی 06:04

طرح‌بندی یک قالب واقعی

ویدیو آموزشی 14:42

آشنایی با Laravel Mix

ویدیو آموزشی 15:02

کار با پکیج Laravel UI

ویدیو آموزشی 06:41

دومین آزمون Laravel

آزمون 10 سوال
بخش چهارم دیتابیس

ایجاد ارتباط با دیتابیس

ویدیو آموزشی 11:45

آشنایی با Query Builder

ویدیو آموزشی 10:09

آشنایی با مایگریشن‌

ویدیو آموزشی 11:20

ایجاد جداول با مایگریشن

ویدیو آموزشی 19:29

آشنایی با Seeder

ویدیو آموزشی 16:50

آشنایی با Eloquent

ویدیو آموزشی 13:53

آشنایی با Factory

ویدیو آموزشی 15:03

تغییر جداول با مایگریشن

ویدیو آموزشی 12:00

سومین آزمون Laravel

آزمون 9 سوال
بخش پنجم فرم و اعتبارسنجی

آشنایی با فرم‌

ویدیو آموزشی 14:21

فرم ایجاد مقاله

ویدیو آموزشی 14:46

اعتبارسنجی اطلاعات

ویدیو آموزشی 16:43

فارسی‌سازی اعتبارسنجی

ویدیو آموزشی 06:46

حذف اطلاعات با فرم

ویدیو آموزشی 09:06
بخش ششم کنترلرها

آشنایی با کنترلرها

ویدیو آموزشی 13:58

آشنایی با Request

ویدیو آموزشی 10:19

پیاده‌سازی Route Model Binding

ویدیو آموزشی 12:52

کنترلرهای Resource

ویدیو آموزشی 17:29

پنجمین آزمون Laravel

آزمون 7 سوال
بخش هفتم پیشرفته

مرور کلی

ویدیو آموزشی 09:01

کار با میدلور - Middleware

ویدیو آموزشی 08:58

نحوه استفاده از پکیج

ویدیو آموزشی 13:13

ارسال ایمیل

ویدیو آموزشی 17:04

کار با session

ویدیو آموزشی 15:45

کار با cookie

ویدیو آموزشی 06:18

ششمین آزمون Laravel

آزمون 10 سوال
بخش هشتم احرازهویت
بخش نهم روابط جداول