خطای SQLSTATE 42S01 لاراول

- 6 ماه پیش
توسط رایموند دراگون آپدیت شد
رایموند دراگون ( 35538 تجربه )
6 ماه پیش

درود دوستان...
خطای زیر:

  Illuminate\Database\QueryException : SQLSTATE[۴۲S۰۱]: Base table or view already exists: ۱۰۵۰ Table 'users' already exists (SQL: create table `users` (`id` int unsigned not null auto_increment primary key, `name` varchar(۱۹۱) not null, `email` varchar(۱۹۱) not null, `password` varchar(۱۹۱) not null, `remember_token` varchar(۱۰۰) null, `created_at` timestamp null, `updated_at` timestamp null) default character set utf۸mb۴ collate 'utf۸mb۴_unicode_ci')

 at /home/cytus/www/discuss/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php:۶۶۴
  ۶۶۰|     // If an exception occurs when attempting to run a query, we'll format the error
  ۶۶۱|     // message to include the bindings with SQL, which will make this exception a
  ۶۶۲|     // lot more helpful to the developer instead of just the database's errors.
  ۶۶۳|     catch (Exception $e) {
 > ۶۶۴|       throw new QueryException(
  ۶۶۵|         $query, $this->prepareBindings($bindings), $e
  ۶۶۶|       );
  ۶۶۷|     }
  ۶۶۸| 

 Exception trace:

 ۱  PDOException::("SQLSTATE[۴۲S۰۱]: Base table or view already exists: ۱۰۵۰ Table 'users' already exists")
   /home/cytus/www/discuss/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php:۴۵۸

 ۲  PDOStatement::execute()
   /home/cytus/www/discuss/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php:۴۵۸

 Please use the argument -v to see more details.

این خطا توی گوگل جستجو کردم و روش ها امتحان کردم ولی حل نشد..مشکل کجاست؟

بهترین پاسخ انتخاب شده توسط رایموند دراگون
مهدی طهرانی
6 ماه پیش

@RaymondDragon
از دستور php artisan migration:fresh استفاده کردین ببینید مشکل حل میشه یا نه؟

مهدی طهرانی ( 9906 تجربه )
6 ماه پیش

@RaymondDragon
از دستور php artisan migration:fresh استفاده کردین ببینید مشکل حل میشه یا نه؟

وحید رضازاده ( 8544 تجربه )
6 ماه پیش

@RaymondDragon
سلام
به این خط دقت کنید

Base table or view already exists: 1050 Table 'users' already exists

جدول های دیتابیس رو حذف کنید . درست میشه
نسخه لاراول چند هست ؟
توی فایل AppServiceProvider.php مقدار زیر رو وارد کردین؟

 public function boot()
  {
    Schema::defaultStringLength(191);
  }
رایموند دراگون ( 35538 تجربه )
6 ماه پیش

@vahidrezazadeh
درود با دستور php artisan migrate:fresh مشکل حل شد...
مورد آخر گفتی از قبل این خط کد AppServiceProvider.php جای گذاری کردم...

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید