نمایش ندادن صفحه ارور در هنگام کش نبودن صفحه در PWA

2 هفته پیش توسط حمزه رضائی مطرح شد
آفلاین
user-avatar
حمزه رضائی ( 360 تجربه )
2 هفته پیش
تخصص : برنامه نویس

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

self.addEventListener('fetch',(event)=>{

event.respondWith(

    caches.match(event.request).then(Response=>{
      if(Response) return Response;

      return fetch(event.request).then(networkResponse=>{
        caches.open(CURRENT_CACHE['dynamic']).then(cache=>{
          cache.put(event.request,networkResponse.clone());
          return networkResponse;
        })
      })
      .catch(err=>{//برای زمانی که پیچی کش نشده و میخوایم باز کنیم به جای ارور یک صفحه مد نظز ما را نشان میدهد 

        return caches.open(CURRENT_CACHE['static']).then(cache=>{

          return cache.match('/offline.html');
         // console.log('show page2');

        })
      })
    })

)

});

برای ارسال پاسخ لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.