ارور در ساخت میگریشن

2 سال پیش توسط محمد خاکدامن آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
reza ataei ( 13839 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : لاراول60%آندروید80%

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

چرا در هنگام تعریف کلید خارجی به جدول ارور میده

بهترین پاسخ
آفلاین
user-avatar
حمیدرضا
3 سال پیش

یه راه ساده پیدا کردم که الان بهت میگم.
1- در php my admin همه جداول رو پاک کن.
2- در لاراول، هر جا کلمه Foreign رو دیدی، اون خط رو به حالت کامنت تبدیل کن.
3- یک بار دستور php artisan migrate رو اجرا کن.
4- در صورت موفق آمیز بودن مراحل قبلی، خطوطی که دارای Foreign بودن و به حالت کامنت تبدیلشون کرده بودی رو به حالت عادی برگردون.
5- یک بار دیگه دستور php artisan migrate رو اجرا کن.
6- موفق باشی!

آفلاین
user-avatar
محمدرضا عطوان ( 16254 تجربه )
3 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

لطفا نمونه کدتون رو بذارید تا مشکلشو بررسی کنیم

آفلاین
user-avatar
reza ataei ( 13839 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : لاراول60%آندروید80%

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateCompaniesTable extends Migration
{
/**

 • Run the migrations.
 • @return void
  */
  public function up()
  {
  Schema::create('companies', function (Blueprint $table) {
  $table->increments('id');
  $table->string('name');
  $table->string('NationalCode');
  $table->string('code');
  $table->string('number');
  $table->integer('state_id')->unsigned();
  $table->integer('user_id')->unsigned();
  $table->foreign('state_id')->references('id')->on('states')->onDelete('cascade');
  $table->foreign('user_id')->references('id')->on('users')->onDelete('cascade');
  $table->timestamps();
  });
  }

  /**

 • Reverse the migrations.
 • @return void
  */
  public function down()
  {
  Schema::dropIfExists('companies');
  }
  }
آفلاین
user-avatar
reza ataei ( 13839 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : لاراول60%آندروید80%

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

{{

public function up()
{
Schema::create('attributegroups', function (Blueprint $table) {
$table->increments('id');
$table->string('name');
$table->integer('category_id')->unsigned();
$table->foreign('category_id')->references('id')->on('categories')->onDelete('cascade');
$table->timestamps();
});
}

}}

آفلاین
user-avatar
حسن امجد ( 13772 تجربه )
3 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

متن ارورتون رو لطفا بفرستید

آفلاین
user-avatar
reza ataei ( 13839 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : لاراول60%آندروید80%

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

کلا به کلید خارجی ایراد میگیره
Illuminate\Database\QueryException : SQLSTATE[42S01]: Base table or view already exists: 1050 Table 'episodes' already exists (SQL: create table episodes (id int unsigned not null auto_increment primary key, course_id int unsigned not null, type varchar(10) not null, title varchar(191) not null, slug varchar(191) not null, description text not null, body text not null, tags varchar(191) not null, time varchar(191) not null default '00:00:00:', videoUrl varchar(191) not null, number int not null, viewCount int not null default '0', commentCount int not null default '0', downloadCount int not null default '0', created_at timestamp null, updated_at timestamp null) default character set utf8mb4 collate 'utf8mb4_unicode_ci')

at C:\xampp\htdocs\shop\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:664
660| // If an exception occurs when attempting to run a query, we'll format the error
661| // message to include the bindings with SQL, which will make this exception a
662| // lot more helpful to the developer instead of just the database's errors.
663| catch (Exception $e) {

664| throw new QueryException(
665| $query, $this->prepareBindings($bindings), $e
666| );
667| }
668|

Exception trace:

1 PDOException::("SQLSTATE[42S01]: Base table or view already exists: 1050 Table 'episodes' already exists")
C:\xampp\htdocs\shop\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:458

2 PDOStatement::execute()
C:\xampp\htdocs\shop\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:458

Please use the argument -v to see more details.

آفلاین
user-avatar
reza ataei ( 13839 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : لاراول60%آندروید80%

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

C:\xampp\htdocs\shopDress>php artisan migrate

Illuminate\Database\QueryException : SQLSTATE[42S01]: Base table or view already exists: 1050 Table 'orders' already exists (SQL: create table orders (id int unsigned not null auto_increment primary key, price varchar(191) not null, date varchar(191) not null, status tinyint(1) not null, state_id int unsigned not null, product_id int unsigned not null, category_id int unsigned not null, user_id int unsigned not null, trans_id int unsigned not null, id_get int unsigned not null, id_order int unsigned not null, created_at timestamp null, updated_at timestamp null) default character set utf8mb4 collate 'utf8mb4_unicode_ci')

at C:\xampp\htdocs\shopDress\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:664
660| // If an exception occurs when attempting to run a query, we'll format the error
661| // message to include the bindings with SQL, which will make this exception a
662| // lot more helpful to the developer instead of just the database's errors.
663| catch (Exception $e) {

664| throw new QueryException(
665| $query, $this->prepareBindings($bindings), $e
666| );
667| }
668|

Exception trace:

1 PDOException::("SQLSTATE[42S01]: Base table or view already exists: 1050 Table 'orders' already exists")
C:\xampp\htdocs\shopDress\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:458

2 PDOStatement::execute()
C:\xampp\htdocs\shopDress\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:458

Please use the argument -v to see more details.

آفلاین
user-avatar
reza ataei ( 13839 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : لاراول60%آندروید80%

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

C:\xampp\htdocs\shopDress>php artisan migrate:fresh
Dropped all tables successfully.
Migration table created successfully.

Illuminate\Database\QueryException : SQLSTATE[HY000]: General error: 1005 Can't create table shopdress.#sql-22b4_319 (errno: 150 "Foreign key constraint is incorrectly formed") (SQL: alter table addresses add constraint addresses_user_id_foreign foreign key (user_id) references users (id) on delete cascade)

at C:\xampp\htdocs\shopDress\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:664
660| // If an exception occurs when attempting to run a query, we'll format the error
661| // message to include the bindings with SQL, which will make this exception a
662| // lot more helpful to the developer instead of just the database's errors.
663| catch (Exception $e) {

664| throw new QueryException(
665| $query, $this->prepareBindings($bindings), $e
666| );
667| }
668|

Exception trace:

1 PDOException::("SQLSTATE[HY000]: General error: 1005 Can't create table shopdress.#sql-22b4_319 (errno: 150 "Foreign key constraint is incorrectly formed")")
C:\xampp\htdocs\shopDress\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:458

2 PDOStatement::execute()
C:\xampp\htdocs\shopDress\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:458

Please use the argument -v to see more details.

آفلاین
user-avatar
پایان جهان ( 147745 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : جوجه برنامه نویس وردپرس و لاراول - کمک انباردار شرکت فلانی

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

درود...
دوست عزیز کد ها درون آن قرار دهید: ```

آفلاین
user-avatar
reza ataei ( 13839 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : لاراول60%آندروید80%

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

درون چی قرار بدم داداش گلم

آفلاین
user-avatar
reza ataei ( 13839 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : لاراول60%آندروید80%

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

Dropped all tables successfully.
Migration table created successfully.

Illuminate\Database\QueryException : SQLSTATE[HY۰۰۰]: General error: ۱۰۰۵ Can't create table shopdress.#sql-۲۲b۴_۳۱۹ (errno: ۱۵۰ "Foreign key constraint is incorrectly formed") (SQL: alter table addresses add constraint addresses_user_id_foreign foreign key (user_id) references users (id) on delete cascade)

at C:\xampp\htdocs\shopDress\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:۶۶۴
۶۶۰| // If an exception occurs when attempting to run a query, we'll format the error
۶۶۱| // message to include the bindings with SQL, which will make this exception a
۶۶۲| // lot more helpful to the developer instead of just the database's errors.
۶۶۳| catch (Exception $e) {

۶۶۴| throw new QueryException(
۶۶۵| $query, $this->prepareBindings($bindings), $e
۶۶۶| );
۶۶۷| }
۶۶۸|

Exception trace:

۱ PDOException::("SQLSTATE[HY۰۰۰]: General error: ۱۰۰۵ Can't create table shopdress.#sql-۲۲b۴_۳۱۹ (errno: ۱۵۰ "Foreign key constraint is incorrectly formed")")
C:\xampp\htdocs\shopDress\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:۴۵۸

۲ PDOStatement::execute()
C:\xampp\htdocs\shopDress\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:۴۵۸

Please use the argument -v to see more details.
آفلاین
user-avatar
حمیدرضا ( 620 تجربه )
3 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

یه راه ساده پیدا کردم که الان بهت میگم.
1- در php my admin همه جداول رو پاک کن.
2- در لاراول، هر جا کلمه Foreign رو دیدی، اون خط رو به حالت کامنت تبدیل کن.
3- یک بار دستور php artisan migrate رو اجرا کن.
4- در صورت موفق آمیز بودن مراحل قبلی، خطوطی که دارای Foreign بودن و به حالت کامنت تبدیلشون کرده بودی رو به حالت عادی برگردون.
5- یک بار دیگه دستور php artisan migrate رو اجرا کن.
6- موفق باشی!

آفلاین
user-avatar
Amir ( 70 تجربه )
2 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

عالی بود.منم همین مشکل رو داشتم و حل شد

آفلاین
user-avatar
محمد خاکدامن ( 6856 تجربه )
2 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

سلام
مم قبلا به این مشکل خوردم
میشه بگید از چه ورژن لاراول استفاده می کنید
@rezaataei54

آفلاین
user-avatar
محمد خاکدامن ( 6856 تجربه )
2 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

به جای این

$table->integer('user_id')->unsigned();

این رو بزنید

$table->biginteger('user_id')->unsigned();
آفلاین
user-avatar
محمد خاکدامن ( 6856 تجربه )
2 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

و همین طور به جای این

$table->integer('state_id')->unsigned();

این رو بزنید

$table->biginteger('state_id')->unsigned();
برای ارسال پاسخ لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.