24 تکه کد مدرن ES6 برای حل مشکلات کاربردی JS

آفلاین
user-avatar
جواد غلامی
21 بهمن 1399, خواندن در 2 دقیقه

در این مقاله سعی کردم تا ۲۴ تکه کد مدرن ES6  را براساس سوالاتی که ممکن است در پروژه با آن‌ها مواجه شوید مرتب کنم, همراه من باشید:

۱. چگونه تمام عناصر تعیین شده را پنهان کنیم؟

onst hide = (...el) => [...el].forEach(e => (e.style.display = 'none'));

// Example
hide(document.querySelectorAll('img')); // Hides all <img> elements on the page

۲.چگونه بررسی کنیم که آیا عنصر کلاس تعیین شده‌ای دارد یا خیر‌؟

const hasClass = (el, className) => el.classList.contains(className);

// Example
hasClass(document.querySelector('p.special'), 'special'); // true

۳چگونه کلاس یک عنصر را تغییر دهیم؟

const toggleClass = (el, className) => el.classList.toggle(className);

// Example
toggleClass(document.querySelector('p.special'), 'special'); 
// The paragraph will not have the 'special' class anymore

۴. چگونه موقعیت اسکرول صفحه را بدست آوریم‌؟

const getScrollPosition = (el = window) => ({
 x: el.pageXOffset !== undefined ? el.pageXOffset : el.scrollLeft,
 y: el.pageYOffset !== undefined ? el.pageYOffset : el.scrollTop
});

// Example
getScrollPosition(); // {x: 0, y: 200}

۵.چگونه صحفه آرام به بالا اسکرول شود؟

const scrollToTop = () => {
 const c = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop;
 if (c > 0) {
  window.requestAnimationFrame(scrollToTop);
  window.scrollTo(0, c - c / 8);
 }
};

// Example
scrollToTop();

۶.چگونه می‌توان فهمید که عنصر پدر حاوی عنصر فرزند است؟

const elementContains = (parent, child) => parent !== child && parent.contains(child);

// Examples
elementContains(document.querySelector('head'), document.querySelector('title')); 
// true
elementContains(document.querySelector('body'), document.querySelector('body')); // false

۷.چگونه می‌توان چک کرد که آیا عنصر تعیین شده در صفحه نمایش قابل ‌مشاهده ‌‌است یا خیر؟

 
const elementIsVisibleInViewport = (el, partiallyVisible = false) => {
 const { top, left, bottom, right } = el.getBoundingClientRect();
 const { innerHeight, innerWidth } = window;
 return partiallyVisible
  ? ((top > 0 && top < innerHeight) || (bottom > 0 && bottom < innerHeight)) &&
    ((left > 0 && left < innerWidth) || (right > 0 && right < innerWidth))
  : top >= 0 && left >= 0 && bottom <= innerHeight && right <= innerWidth;
};

// Examples
elementIsVisibleInViewport(el); // (not fully visible)
elementIsVisibleInViewport(el, true); // (partially visible)

۸.چگونه می‌توان همه تصاویر را در یک element ببریم؟

const getImages = (el, includeDuplicates = false) => {
 const images = [...el.getElementsByTagName('img')].map(img => img.getAttribute('src'));
 return includeDuplicates ? images : [...new Set(images)];
};

// Examples
getImages(document, true); // ['image1.jpg', 'image2.png', 'image1.png', '...']
getImages(document, false); // ['image1.jpg', 'image2.png', '...']

۹. چگونه تشخیص دهیم که دیوایس مورد نظر موبایل ‌است یا دکستاپ؟

const detectDeviceType = () =>
 /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent)
  ? 'Mobile'
  : 'Desktop';

// Example
detectDeviceType(); // "Mobile" or "Desktop"

۱۰.چگونه URL فعلی را بدست آوریم؟

const currentURL = () => window.location.href;

// Example
currentURL(); // 'https://google.com'

۱۱.چگونه یک آبجکت با پارامترهای URL فعلی ایجاد کنیم؟

const getURLParameters = url =>
 (url.match(/([^?=&]+)(=([^&]*))/g) || []).reduce(
  (a, v) => ((a[v.slice(0, v.indexOf('='))] = v.slice(v.indexOf('=') + 1)), a),
  {}
 );

// Examples
getURLParameters('http://url.com/page?n=Adam&s=Smith'); // {n: 'Adam', s: 'Smith'}
getURLParameters('google.com'); // {}

۱۲. چگونه می‌توان مجموعه‌ای از عناصر فرم را به عنوان یک آبجکت کدگذاری کرد؟

const formToObject = form =>
 Array.from(new FormData(form)).reduce(
  (acc, [key, value]) => ({
   ...acc,
   [key]: value
  }),
  {}
 );

// Example
formToObject(document.querySelector('#form')); // { email: '[email protected]', name: 'Test Name' }

۱۳. چگونه مجموعه‌ای از propertie های انتخاب‌شده توسطselector ها را از یک آبجکت بازیابی کنیم؟

const get = (from, ...selectors) =>
 [...selectors].map(s =>
  s
   .replace(/\[([^\[\]]*)\]/g, '.$1.')
   .split('.')
   .filter(t => t !== '')
   .reduce((prev, cur) => prev && prev[cur], from)
 );
const obj = { selector: { to: { val: 'val to select' } }, target: [1, 2, { a: 'test' }] };

// Example
get(obj, 'selector.to.val', 'target[0]', 'target[2].a'); // ['val to select', 1, 'test']

۱۴. چگونگی فراخوانی عملکرد ارائه‌ ‌شده پس از wait (بر حسب میلی ثانیه)؟

const delay = (fn, wait, ...args) => setTimeout(fn, wait, ...args);
delay(
 function(text) {
  console.log(text);
 },
 1000,
 'later'
); 

// Logs 'later' after one second.

۱۵.چگونه می توان یک event تعیین شده را بر روی یک element مشخص ایجاد، و به صورت اختیاری داده‌های سفارشی را انتقال داد؟

const triggerEvent = (el, eventType, detail) =>
 el.dispatchEvent(new CustomEvent(eventType, { detail }));

// Examples
triggerEvent(document.getElementById('myId'), 'click');
triggerEvent(document.getElementById('myId'), 'click', { username: 'bob' });

۱۶.چگونه یک event listener را از یک element حذف کنیم؟

const off = (el, evt, fn, opts = false) => el.removeEventListener(evt, fn, opts);

const fn = () => console.log('!');
document.body.addEventListener('click', fn);
off(document.body, 'click', fn); // no longer logs '!' upon clicking on the page

۱۷.چگونه می‌توان فرمت قابل خواندن تعداد میلی ثانیه داده شده را بدست آورد؟

const formatDuration = ms => {
 if (ms < 0) ms = -ms;
 const time = {
  day: Math.floor(ms / 86400000),
  hour: Math.floor(ms / 3600000) % 24,
  minute: Math.floor(ms / 60000) % 60,
  second: Math.floor(ms / 1000) % 60,
  millisecond: Math.floor(ms) % 1000
 };
 return Object.entries(time)
  .filter(val => val[1] !== 0)
  .map(([key, val]) => `${val} ${key}${val !== 1 ? 's' : ''}`)
  .join(', ');
};

// Examples
formatDuration(1001); // '1 second, 1 millisecond'
formatDuration(34325055574); // '397 days, 6 hours, 44 minutes, 15 seconds, 574 milliseconds'

۱۸.چگونه تفاوت (روزها) بین دو تاریخ را بدست اوریم؟

const getDaysDiffBetweenDates = (dateInitial, dateFinal) =>
 (dateFinal - dateInitial) / (1000 * 3600 * 24);

// Example
getDaysDiffBetweenDates(new Date('2017-12-13'), new Date('2017-12-22')); // 9

۱۹.چگونگی درخواست GET به URL داده شده؟

const httpGet = (url, callback, err = console.error) => {
 const request = new XMLHttpRequest();
 request.open('GET', url, true);
 request.onload = () => callback(request.responseText);
 request.onerror = () => err(request);
 request.send();
};

httpGet(
 'https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1',
 console.log
); 

// Logs: {"userId": 1, "id": 1, "title": "sample title", "body": "my text"}

۲۰.چگونه یک درخواست POST را به URL ارسال کنیم؟

const httpPost = (url, data, callback, err = console.error) => {
 const request = new XMLHttpRequest();
 request.open('POST', url, true);
 request.setRequestHeader('Content-type', 'application/json; charset=utf-8');
 request.onload = () => callback(request.responseText);
 request.onerror = () => err(request);
 request.send(data);
};

const newPost = {
 userId: 1,
 id: 1337,
 title: 'Foo',
 body: 'bar bar bar'
};
const data = JSON.stringify(newPost);
httpPost(
 'https://jsonplaceholder.typicode.com/posts',
 data,
 console.log
); 

// Logs: {"userId": 1, "id": 1337, "title": "Foo", "body": "bar bar bar"}

۲۱.چگونه برای یک selector شمارنده‌ای با محدوده مشخص، گام و طول‌مدت ایجاد کنیم؟

const counter = (selector, start, end, step = 1, duration = 2000) => {
 let current = start,
  _step = (end - start) * step < 0 ? -step : step,
  timer = setInterval(() => {
   current += _step;
   document.querySelector(selector).innerHTML = current;
   if (current >= end) document.querySelector(selector).innerHTML = end;
   if (current >= end) clearInterval(timer);
  }, Math.abs(Math.floor(duration / (end - start))));
 return timer;
};

// Example
counter('#my-id', 1, 1000, 5, 2000); // Creates a 2-second timer for the element with id="my-id"

۲۲.چگونه یک string را در کلیپ‌بورد کپی کنیم؟

const copyToClipboard = str => {
 const el = document.createElement('textarea');
 el.value = str;
 el.setAttribute('readonly', '');
 el.style.position = 'absolute';
 el.style.left = '-9999px';
 document.body.appendChild(el);
 const selected =
  document.getSelection().rangeCount > 0 ? document.getSelection().getRangeAt(0) : false;
 el.select();
 document.execCommand('copy');
 document.body.removeChild(el);
 if (selected) {
  document.getSelection().removeAllRanges();
  document.getSelection().addRange(selected);
 }
};

// Example
copyToClipboard('Lorem ipsum'); // 'Lorem ipsum' copied to clipboard.

۲۳.چگونه می‌توان فهمید که آیا برگه مرور‌گر روی صفحه متمرکز شده‌است یا نه؟

const isBrowserTabFocused = () => !document.hidden;

// Example
isBrowserTabFocused(); // true

۲۴.چگونگی ایجاد یک دایرکتوری، در صورت عدم وجود آن؟

const fs = require('fs');
const createDirIfNotExists = dir => (!fs.existsSync(dir) ? fs.mkdirSync(dir) : undefined);

// Example
createDirIfNotExists('test'); // creates the directory 'test', if it doesn't exist

امیدوارم از خواندن مطالب لذت‌برده باشید!

منبع

چه امتیازی به این مقاله می دید؟
خیلی بد
بد
متوسط
خوب
عالی

دیدگاه‌ها و پرسش‌ها

برای ارسال دیدگاه لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.

در حال دریافت نظرات از سرور، لطفا منتظر بمانید

در حال دریافت نظرات از سرور، لطفا منتظر بمانید

آفلاین
user-avatar
جواد غلامی @gholamuuuu
جواد هستم طراح و توسعه دهنده وب. مهندسی برق می خونم
دنبال کردن

گفتگو‌ برنامه نویسان

بخشی برای حل مشکلات برنامه‌نویسی و مباحث پیرامون آن وارد شو