24 تکه کد مدرن ES6 برای حل مشکلات کاربردی JS
ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: 2 دقیقه

24 تکه کد مدرن ES6 برای حل مشکلات کاربردی JS

در این مقاله سعی کردم تا ۲۴ تکه کد مدرن ES6  را براساس سوالاتی که ممکن است در پروژه با آن‌ها مواجه شوید مرتب کنم, همراه من باشید:

۱. چگونه تمام عناصر تعیین شده را پنهان کنیم؟

onst hide = (...el) => [...el].forEach(e => (e.style.display = 'none'));

// Example
hide(document.querySelectorAll('img')); // Hides all <img> elements on the page

۲.چگونه بررسی کنیم که آیا عنصر کلاس تعیین شده‌ای دارد یا خیر‌؟

const hasClass = (el, className) => el.classList.contains(className);

// Example
hasClass(document.querySelector('p.special'), 'special'); // true

۳چگونه کلاس یک عنصر را تغییر دهیم؟

const toggleClass = (el, className) => el.classList.toggle(className);

// Example
toggleClass(document.querySelector('p.special'), 'special'); 
// The paragraph will not have the 'special' class anymore

۴. چگونه موقعیت اسکرول صفحه را بدست آوریم‌؟

const getScrollPosition = (el = window) => ({
 x: el.pageXOffset !== undefined ? el.pageXOffset : el.scrollLeft,
 y: el.pageYOffset !== undefined ? el.pageYOffset : el.scrollTop
});

// Example
getScrollPosition(); // {x: 0, y: 200}

۵.چگونه صحفه آرام به بالا اسکرول شود؟

const scrollToTop = () => {
 const c = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop;
 if (c > 0) {
  window.requestAnimationFrame(scrollToTop);
  window.scrollTo(0, c - c / 8);
 }
};

// Example
scrollToTop();

۶.چگونه می‌توان فهمید که عنصر پدر حاوی عنصر فرزند است؟

const elementContains = (parent, child) => parent !== child && parent.contains(child);

// Examples
elementContains(document.querySelector('head'), document.querySelector('title')); 
// true
elementContains(document.querySelector('body'), document.querySelector('body')); // false

۷.چگونه می‌توان چک کرد که آیا عنصر تعیین شده در صفحه نمایش قابل ‌مشاهده ‌‌است یا خیر؟

 
const elementIsVisibleInViewport = (el, partiallyVisible = false) => {
 const { top, left, bottom, right } = el.getBoundingClientRect();
 const { innerHeight, innerWidth } = window;
 return partiallyVisible
  ? ((top > 0 && top < innerHeight) || (bottom > 0 && bottom < innerHeight)) &&
    ((left > 0 && left < innerWidth) || (right > 0 && right < innerWidth))
  : top >= 0 && left >= 0 && bottom <= innerHeight && right <= innerWidth;
};

// Examples
elementIsVisibleInViewport(el); // (not fully visible)
elementIsVisibleInViewport(el, true); // (partially visible)

۸.چگونه می‌توان همه تصاویر را در یک element ببریم؟

const getImages = (el, includeDuplicates = false) => {
 const images = [...el.getElementsByTagName('img')].map(img => img.getAttribute('src'));
 return includeDuplicates ? images : [...new Set(images)];
};

// Examples
getImages(document, true); // ['image1.jpg', 'image2.png', 'image1.png', '...']
getImages(document, false); // ['image1.jpg', 'image2.png', '...']

۹. چگونه تشخیص دهیم که دیوایس مورد نظر موبایل ‌است یا دکستاپ؟

const detectDeviceType = () =>
 /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent)
  ? 'Mobile'
  : 'Desktop';

// Example
detectDeviceType(); // "Mobile" or "Desktop"

۱۰.چگونه URL فعلی را بدست آوریم؟

const currentURL = () => window.location.href;

// Example
currentURL(); // 'https://google.com'

۱۱.چگونه یک آبجکت با پارامترهای URL فعلی ایجاد کنیم؟

const getURLParameters = url =>
 (url.match(/([^?=&]+)(=([^&]*))/g) || []).reduce(
  (a, v) => ((a[v.slice(0, v.indexOf('='))] = v.slice(v.indexOf('=') + 1)), a),
  {}
 );

// Examples
getURLParameters('http://url.com/page?n=Adam&s=Smith'); // {n: 'Adam', s: 'Smith'}
getURLParameters('google.com'); // {}

۱۲. چگونه می‌توان مجموعه‌ای از عناصر فرم را به عنوان یک آبجکت کدگذاری کرد؟

const formToObject = form =>
 Array.from(new FormData(form)).reduce(
  (acc, [key, value]) => ({
   ...acc,
   [key]: value
  }),
  {}
 );

// Example
formToObject(document.querySelector('#form')); // { email: '[email protected]', name: 'Test Name' }

۱۳. چگونه مجموعه‌ای از propertie های انتخاب‌شده توسطselector ها را از یک آبجکت بازیابی کنیم؟

const get = (from, ...selectors) =>
 [...selectors].map(s =>
  s
   .replace(/\[([^\[\]]*)\]/g, '.$1.')
   .split('.')
   .filter(t => t !== '')
   .reduce((prev, cur) => prev && prev[cur], from)
 );
const obj = { selector: { to: { val: 'val to select' } }, target: [1, 2, { a: 'test' }] };

// Example
get(obj, 'selector.to.val', 'target[0]', 'target[2].a'); // ['val to select', 1, 'test']

۱۴. چگونگی فراخوانی عملکرد ارائه‌ ‌شده پس از wait (بر حسب میلی ثانیه)؟

const delay = (fn, wait, ...args) => setTimeout(fn, wait, ...args);
delay(
 function(text) {
  console.log(text);
 },
 1000,
 'later'
); 

// Logs 'later' after one second.

۱۵.چگونه می توان یک event تعیین شده را بر روی یک element مشخص ایجاد، و به صورت اختیاری داده‌های سفارشی را انتقال داد؟

const triggerEvent = (el, eventType, detail) =>
 el.dispatchEvent(new CustomEvent(eventType, { detail }));

// Examples
triggerEvent(document.getElementById('myId'), 'click');
triggerEvent(document.getElementById('myId'), 'click', { username: 'bob' });

۱۶.چگونه یک event listener را از یک element حذف کنیم؟

const off = (el, evt, fn, opts = false) => el.removeEventListener(evt, fn, opts);

const fn = () => console.log('!');
document.body.addEventListener('click', fn);
off(document.body, 'click', fn); // no longer logs '!' upon clicking on the page

۱۷.چگونه می‌توان فرمت قابل خواندن تعداد میلی ثانیه داده شده را بدست آورد؟

const formatDuration = ms => {
 if (ms < 0) ms = -ms;
 const time = {
  day: Math.floor(ms / 86400000),
  hour: Math.floor(ms / 3600000) % 24,
  minute: Math.floor(ms / 60000) % 60,
  second: Math.floor(ms / 1000) % 60,
  millisecond: Math.floor(ms) % 1000
 };
 return Object.entries(time)
  .filter(val => val[1] !== 0)
  .map(([key, val]) => `${val} ${key}${val !== 1 ? 's' : ''}`)
  .join(', ');
};

// Examples
formatDuration(1001); // '1 second, 1 millisecond'
formatDuration(34325055574); // '397 days, 6 hours, 44 minutes, 15 seconds, 574 milliseconds'

۱۸.چگونه تفاوت (روزها) بین دو تاریخ را بدست اوریم؟

const getDaysDiffBetweenDates = (dateInitial, dateFinal) =>
 (dateFinal - dateInitial) / (1000 * 3600 * 24);

// Example
getDaysDiffBetweenDates(new Date('2017-12-13'), new Date('2017-12-22')); // 9

۱۹.چگونگی درخواست GET به URL داده شده؟

const httpGet = (url, callback, err = console.error) => {
 const request = new XMLHttpRequest();
 request.open('GET', url, true);
 request.onload = () => callback(request.responseText);
 request.onerror = () => err(request);
 request.send();
};

httpGet(
 'https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1',
 console.log
); 

// Logs: {"userId": 1, "id": 1, "title": "sample title", "body": "my text"}

۲۰.چگونه یک درخواست POST را به URL ارسال کنیم؟

const httpPost = (url, data, callback, err = console.error) => {
 const request = new XMLHttpRequest();
 request.open('POST', url, true);
 request.setRequestHeader('Content-type', 'application/json; charset=utf-8');
 request.onload = () => callback(request.responseText);
 request.onerror = () => err(request);
 request.send(data);
};

const newPost = {
 userId: 1,
 id: 1337,
 title: 'Foo',
 body: 'bar bar bar'
};
const data = JSON.stringify(newPost);
httpPost(
 'https://jsonplaceholder.typicode.com/posts',
 data,
 console.log
); 

// Logs: {"userId": 1, "id": 1337, "title": "Foo", "body": "bar bar bar"}

۲۱.چگونه برای یک selector شمارنده‌ای با محدوده مشخص، گام و طول‌مدت ایجاد کنیم؟

const counter = (selector, start, end, step = 1, duration = 2000) => {
 let current = start,
  _step = (end - start) * step < 0 ? -step : step,
  timer = setInterval(() => {
   current += _step;
   document.querySelector(selector).innerHTML = current;
   if (current >= end) document.querySelector(selector).innerHTML = end;
   if (current >= end) clearInterval(timer);
  }, Math.abs(Math.floor(duration / (end - start))));
 return timer;
};

// Example
counter('#my-id', 1, 1000, 5, 2000); // Creates a 2-second timer for the element with id="my-id"

۲۲.چگونه یک string را در کلیپ‌بورد کپی کنیم؟

const copyToClipboard = str => {
 const el = document.createElement('textarea');
 el.value = str;
 el.setAttribute('readonly', '');
 el.style.position = 'absolute';
 el.style.left = '-9999px';
 document.body.appendChild(el);
 const selected =
  document.getSelection().rangeCount > 0 ? document.getSelection().getRangeAt(0) : false;
 el.select();
 document.execCommand('copy');
 document.body.removeChild(el);
 if (selected) {
  document.getSelection().removeAllRanges();
  document.getSelection().addRange(selected);
 }
};

// Example
copyToClipboard('Lorem ipsum'); // 'Lorem ipsum' copied to clipboard.

۲۳.چگونه می‌توان فهمید که آیا برگه مرور‌گر روی صفحه متمرکز شده‌است یا نه؟

const isBrowserTabFocused = () => !document.hidden;

// Example
isBrowserTabFocused(); // true

۲۴.چگونگی ایجاد یک دایرکتوری، در صورت عدم وجود آن؟

const fs = require('fs');
const createDirIfNotExists = dir => (!fs.existsSync(dir) ? fs.mkdirSync(dir) : undefined);

// Example
createDirIfNotExists('test'); // creates the directory 'test', if it doesn't exist

امیدوارم از خواندن مطالب لذت‌برده باشید!

منبع

چه امتیازی برای این مقاله میدهید؟

خیلی بد
بد
متوسط
خوب
عالی
3 از 1 رای

2 سال پیش
es6
js
/@gholamuuuu
جواد غلامی
طراح و توسعه دهنده وب

جواد هستم طراح و توسعه دهنده وب. مهندسی برق می خونم

دیدگاه و پرسش

برای ارسال دیدگاه لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام

در حال دریافت نظرات از سرور، لطفا منتظر بمانید

در حال دریافت نظرات از سرور، لطفا منتظر بمانید

جواد غلامی

طراح و توسعه دهنده وب

مقالات برگزیده

مقالات برگزیده را از این قسمت میتوانید ببینید

مشاهده همه مقالات